جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی - احمد فالح عبدالحسن الساعدی

جلسه دفاعیه پایان نامه

کارشناسی ارشد

اقتصاد انرژی

تحت عنوان :

بررسی میزان تاثیر عوامل موثر بر تولید گاز طبیعی کشورهای عمده صادر کننده گاز طبیعی آسیا

 

ارائه کننده :                                          احمد فالح عبدالحسن الساعدی

استاد راهنما :                                         دکتر نرگس صالح نیا

استاد مشاور :                                           دکتر محمدرضا لطفعلی پور

اساتید داور :                                           دکتر مصطفی سلیمی فر

دکتر احمد سیفی

زمان: ساعت: 12 روز سه شنبه 97/7/3

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی اتاق 114