جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی - احمد ابراهیمی قوژدی

جلسه دفاعیه پایان نامه

کارشناسی ارشد

توسعه اقتصادی

تحت عنوان :

بررسی تاثیر شاخص قیمت مسکن بر نابرابری درآمد در ایران بین سال های (1395-1357)

 

ارائه کننده :                                             احمد ابراهیمی قوژدی

استاد راهنما :                                            دکتر محمدرضا لطفعلی پور

استاد مشاور :                                             دکتر نرگس صالح نیا

اساتید داور :                                             دکتر مصطفی کریم زاده

دکتر مهین دخت کاظمی

 

زمان: ساعت: 12 روز دوشنبه 97/7/2

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی اتاق 114