جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی - سحر سلطانی

جلسه دفاعیه پایان نامه

کارشناسی ارشد

توسعه اقتصادی

تحت عنوان :

 دام فقر تغذیه محور در سکونت گاههای غیر رسمی شهر مشهد: مطالعه موردی: محله شهید قربانی

 

ارائه کننده :                                   سحر سلطانی

 استاد راهنما :                                            دکتر مهدی فیضی

استاد مشاور :                                             دکتر سید محمد جواد رزمی

اساتید داور :                                             دکتر علی اکبر ناجی میدانی

دکتر نرگس صالح نیا

 

زمان: ساعت: 10 روز سه شنبه 97/7/3

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی اتاق 114