جلسه دفاعیه رساله دکتری رشته علوم اقتصادی - علیرضا باستانی

 

جلسه دفاعیه رساله

دکتری

رشته علوم اقتصادی

تحت عنوان :

 مدیریت بهینه درآمدهای نفتی در ایران با تاکید بر نقش صندوق توسعه ملی

 

ارائه کننده :                             علیرضا باستانی

                                          اساتید راهنما:                                 دکتر محمدجواد رزمی                                                                                                                  دکترعلی اکبر ناجی میدانی

استاد مشاور:                              دکتر مرتضی بکی حسکویی

اساتید داور :                             دکتر صادقی شاهدانی

دکتر نرگس صالح نیا

دکتر سید سعید ملک الساداتی

 

نماینده تحصیلات تکمیلی:              دکتر احمد سیفی

زمان: ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 98/7/8

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی اتاق 114