دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی-مجتبی ابراهیمی

جلسه دفاعیه پایان نامه

کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی

تحت عنوان :

بررسی موانع سرمایه گذاری فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی در افغانستان

ارائه کننده :                         مجتبی ابراهیمی

استاد راهنما :                       دکتر محمدطاهر احمدی شادمهری

استاد مشاور :                       دکتر نرگس صالح نیا

اساتید داور :                        دکتر محمدرضا لطفعلی پور  دکتر سید سعید ملک الساداتی

زمان: ساعت: 12 روز سه شنبه 10/7/97

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق 211