اطلاعیه دانشجویان دکتری

دانشجویان دکتری که ویزا و بلیط خود را در دست دارند می توانند به سازمان امور دانشجويان تهران برای نامه ارز مراجعه نمایند.