دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مدیریت دولتی-عباس قومنجانی

جلسه دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد

رشته مدیریت دولتی گرایش تحول

تحت عنوان :

"بررسی تأثیر رهبری اصیل بر قصد ترک شغل با نقش میانجی گری بدبینی سازمانی

و بی نزاکتی در محل کار "

ارائه کننده:              عباس قومنجانی

استاد راهنما:            دکتر علیرضا خوراکیان

استاد مشاور:              دکتر محمدمهدی فراحی

اساتيد داور :            دکتر علی شیرازی  دکتر غلامرضا ملک زاده

نماينده‌ي تحصيلات تکميلي: دکتر علی شیرازی

زمان: ساعت 12 روز   یکشنبه 15/07/1397 کلاس 210

مکان : دانشکده­ي علوم اداري و اقتصادي – کلاس 114