دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی- فاطمه گل زاده خرق

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

اقتصاد انرژی

تحت عنوان :

بررسی اثر درجه ی باز بودن تجاری و کنترل فساد بر شاخص ذرات معلق هوا در کشورهای منتخب سه گروه درآمدی

ارائه کننده :                         فاطمه گل زاده خرق

استاد راهنما :                       دکتر احمد سیفی

استاد مشاور :                       دکتر نرگس صالح نیا

اساتید داور :                        دکتر مصطفی کریم زاده دکتر محمدرضا لطفعلی پور

زمان: ساعت: 12 روز یک شنبه 22/7/97

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق 210