دفاعيه‌ي پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی حسابداری مدیریت- رقیه محمودی

جلسه دفاعيه‌ي پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته ی حسابداری مدیریت

عنوان:
بررسی کاربرد سیستم های ارزیابی عملکرد در بخش عمومی(مطالعه موردی: شهرداری مشهد)

ارائه کننده:         رقیه محمودی

استاد راهنما:        دکتر محمدحسین ودیعی   
        
اساتید مشاور:              دکتر مهدی جباری نوقابی دکتر محمدعلی باقرپور
                                
اساتيد داور:         دکترمحمدرضا عباس زاده دکتر محمدجواد ساعی
                                   
نماينده تحصيلات تکميلي: دکترمحمدجواد ساعی
زمان: ساعت 10:30 روز یکشنبه6/8/1397
مکان : دانشکده علوم اداري و اقتصادي – اتاق 114