قابل توجه دانشجویان دکتری اقتصاد در خصوص جلسه های سمینار

قابل توجه دانشجویان دکتری اقتصاد
با توجه به مصوبه کمیته تحصیلات تکمیلی گروه اقتصاد حضور دانشجویان دکتری در جلسه های سمینار دانشجویان دکتری که در حال تکمیل رساله هستند الزامی است.
هر دانشجو حداقل در دو جلسه سمینار دکتری باید حضور داشته باشد و گواهی حضور خودرا قبل از دفاع ار رساله باید ارائه نماید.
گروه اقتصاد