نمایش # 
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت (فناوری اطلاعات) - مهدی اسلام خواه
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- صباح محمدرضا فیصل
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- علی محمدی
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- سخی بخش اسدی
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- مژگان اثنی عشری
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- مقداد بنانه
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- سجاد ناصری
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- مجید انصاری
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- دانیال فربد
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تولید و عملیات) - پروانه افتخاری
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (تحول)- حسیبا رحمتی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریایی)- منذر نعمه مهدی کعبی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریایی)- حسام عباس عید
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریایی)- روی المالکی
دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري مديريت دولتی (مدیریت منابع انسانی) - شیلا منظم ابراهیم پور
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریایی)- علی عبدالرسول شمران الوائلی
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- مینا اقتصادی
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- نارون قدرتی
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- پونه نصیری
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- ریحانه قشقایی
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- مصطفی خضیر احمد
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- تکتم احمدی
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- ریحانه غیور صفار
دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري مديريت دولتی (مدیریت منابع انسانی) - امیرشجاعیان
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تولید و عملیات) - تکتم جنت
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (توسعه ی منابع انسانی)- پریسا ادیب
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات (سیتم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته)- فاطمه همتی نژاد
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تولید و عملیات) - نجمه سلمانی پور رابری
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریایی)- علی خانعلی زاده لاسکی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (بازاریابی)- امیرحسین علیزاده مرادی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریایی)- سید ابوالفضل حسینی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریایی)- زهرا حسین کاظم
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریایی)- حانیه شاهپری
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (توسعه ی منابع انسانی)- معصومه شهرکی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات (کسب و کار الکترونیک)- مهیار نجفی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریایی)- احمدجاوید رحیمی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ( تحقیق در عملیات) - روح اله راد
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات (مدیریت دانش)- نازنین رجبی احمدآبادی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات (مدیریت دانش)- فاطمه حسین زاده
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (توسعه ی منابع انسانی)- فاطمه اورسی
جلسه ی سمینار مدیریت (منابع انسانی) - شیلا منظم ابراهیم پور
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریایی)- حسن دغیوی عبید
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریایی)- مریم کرامتی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تولید و عملیات) - ندا ابریشمی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات (مدیریت دانش)- محمدحسین پارسی مود
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ( تحقیق در عملیات) - زهرا نبی زاده
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت امورشهری - محسن زاهدی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (بازاریابی)- نگین قدس
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- سید حامد حکم آبادی
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- هادی یاسر العایدی
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی-سید مسعود بهاری
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- سجاد سرگلزایی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریایی)- عاطفه رضایی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریایی)- زینت رکنی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریایی)- هبه فاخر جابر الموسوی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریایی)- ابوالفضل رشید نوقابی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (بازاریابی)- ایمان پژول
دفاعیه ی رساله ی رشته ی مدیریت رفتاری - حسن عبداله زاده رافی
دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري مديريت (تحقیق در عملیات) - میثم عمرانی
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- سارا ملائی وانقی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(بازاریابی)- الیاس موسوی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت امورشهری - مسعود ملکیان
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (تحول)- علی احمد امیری
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تولید و عملیات) - رامین غفوری
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(بازاریایی)- احمد عبدعلي مهدي جعب
راهنماي ثبت درخواست هاي تمديد سنوات در سامانه سجاد وزارت علوم
دفاعیه ی رساله ی رشته ی مدیریت رفتاری - سلمان سالاری
جلسه ی سمینار مدیریت (منابع انسانی) - امیر شجاعیان
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تولید و عملیات) - حسن یحیی صکب الجدیاوی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(بازاریایی)- سارا اسدی
دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري مديريت (تحقیق در عملیات) - محسن سجودی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(بازاریایی)- ایمل شهزاد
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(بازاریایی)- معتزعلی جنزیل
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت (رفتار سازمانی ) - محمود عبدالله
دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري مديريت (تحقیق در عملیات) - محمّدعلی فایضی راد
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(بازاریایی)- محمدسعید رحیمی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (توسعه ی منابع انسانی)- مبین قادری
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(بازاریایی)- ناديه كاظم عواد، الدماجي
دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري مديريت (تحقیق در عملیات) - اردلان فیلی
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- سید فواد حسینی
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- سمیرا مجرد
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(بازاریایی)- ایاد الساعدی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(بازاریایی)- رأفت خدایاری
دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري مديريت (تحقیق در عملیات) - رضا عامری سیاهویی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(بازاریایی)- امجد سالم عبدالساده الجابر
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- علیرضا زاغی
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- مرجان حیرانی مقدم
جلسه ی سمینار مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات) - محمدعلی فایضی راد
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تولید و عملیات) - احمد ریسان الرکابی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت (مدیریت رفتار سازمانی؛ دوره ی مشترک) - نرجس یزدانی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تولید و عملیات) - هشام مایع فزاع المساعدی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (توسعه ی منابع انسانی)- علی رضا حسن زاده
جلسه‌ ی سمینار مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات) - رضا عامری سیاهویی
جلسه دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد-مهدي غلامي
جلسه دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد- محمّد شمشيري
جلسه دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد- وحيد رحمتي
جلسه دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد- زینت پارسایی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (توسعه ی منابع انسانی)- امیر سویزی
دفاعیه ی رساله ی رشته ی مدیریت فناوری اطلاعات - حمید بکامیری
دفاعیه ی رساله ی رشته ی مدیریت رفتاری - احمد شعرباف عیدگاهی
دفاعیه رساله ی دکتری علوم اقتصادی - حسن رضایی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تولید و عملیات) - علیرضا سعیدی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار - نازگل انوری
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- حامد شعبانی
جلسه ی سمینار مدیریت فناوری اطلاعات (کسب و کار هوشمند) - حمید بکامیری
دفاعیه ی رساله ی رشته ی مدیریت رفتاری - احمدرضا کریمی مزیدی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار - مهدی صبوری
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی) - احمدفاضل فهیم
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (بازاریابی) - سعادت مصطفوی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی) - امیرمحمد توتونی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی) - فاطمه یعقوبی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات - سیدمحسن مددی موسوی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات) - جعفر کسرایی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت امورشهری- مرجان منصوریان
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (بازاریابی) - سید امیرحسین رضوی
دفاعیه ی رساله ی رشته ی مدیریت رفتاری - صادق کاظمیان
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (توسعه ی منابع انسانی)- محمدرضا زهدی
دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري مديريت (تحقیق در عملیات) - سیما حدادیان
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت (تحقیق در عملیات) - امیرحسین بهروز
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تولید و عملیات) - زهرا رضایی
دفاعیه ی رساله ی مدیریت دولتی (رفتار سازمانی) - محمّد غلامی
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- عباس رضایی
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- محمد حضرت پور
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- فرشته یوسف زاده
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- فایزه حسین زاده
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- شهرزاد اکبری
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- علی منیر هادی
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- فرشته الهوردی زاده
دفاعیه ی رساله ی مدیریت دولتی (رفتار سازمانی) - سارا کهربایی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت (مدیریت رفتار سازمانی) - محمد گل محمدی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (توسعه ی منابع انسانی)- جمیله کشمیری
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (توسعه ی منابع انسانی)- سوسن کامیاب
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (توسعه ی منابع انسانی)- محمدرضا گفتی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات) - حسین کاتب دامغانی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تولید و عملیات) - مهدی خاوری
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تولید و عملیات) - حسین آرامی طرقی
دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري مديريت (تحقیق در عملیات) - داوود فاضل ترشیزی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی) - عبداللطیف سفیدروان
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت (مدیریت منابع انسانی) - محمد محمدی
دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري مديريت (تحقیق در عملیات) - سید سینا شریفی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت (مدیریت منابع انسانی) - آزیتا حاجی زاده
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تولید و عملیات) - محمد الفیاض
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تولید و عملیات) - علی السلطانی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت (مدیریت منابع انسانی) - الیاس کرباسفروشان
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- مهلا خاشعی
دفاعیه ی کارشناسی ارشد توسعه ی اقتصادی- فاطمه سالاری
دفاعیه ی کارشناسی ارشد توسعه ی اقتصادی- زهرا سادات رضوی
جلسه ی سمینار مدیریت دولتی (رفتار سازمانی) - محمّد غلامی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تولید و عملیات) - جعفر محمد جابر العوادي
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی - علی لطیف عبید العاصمی
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی - حدیثه صیادی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی) - عبدالغفور رسولی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی) - عبدالتواب صابر
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی) - فریدون رحیمی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تولید و عملیات) - سپیده برجسته نژاد
جلسه ی سمینار مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات) - داوود فاضل ترشیزی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (توسعه ی منابع انسانی)- فرج آقاسی عباس قلعه
دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري حسابداری - علی شیرزاد
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی) - شفیق الله طاهری
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی) - فردین رحیمی
دفاعیه ی رساله ی رشته ی مدیریت رفتاری - جواد یغما
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی) - الهام کسرائی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی - روح اله نمازی
دفاعیه رساله ی دکتری علوم اقتصادی - الناز حاجبی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی - محّمد گل حاجی زاده
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی - شراف الدین تیموری
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تولید و عملیات) - قاسم الزهیری
دفاعیه رساله ی دکتری علوم اقتصادی - پونه افتخاریان
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تولید و عملیات) - حسین موفق حسن آبادی
جلسه ی سمینار مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات) - سیما حدادیان
دفاعیه رساله ی دکتری علوم اقتصادی - پیام رشیدی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (بازاریابی) - ملیکا قاری ایوری
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی - فیض احمد رحیمی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی - محمدطارق فضل
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات) - جواد احمدی مقدم
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات - علی شفقی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی - محمدشاه خیری
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی) - مهرداد موحد
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تولید و عملیات) - مسلم حسن الغراوی
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- ابولفضل عباسی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تولید و عملیات) - احمد محمدحسن نوری الاسدی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی) - محمدصادق اکبری نوقابی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت (مدیریت رفتاری) - ابوالقاسم شفیعی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تولید و عملیات) - صدیقه صفری
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات - عطیه شریعت فر
دفاعیه ی دکتری اقتصاد انرژی - کیمیا آثاری فر
دفاعیه ی رساله ی مدیریت (منابع انسانی) - منیره صالح نیا
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت (فناوری اطلاعات) - زهرا همت
دفاعیه ی رساله ی مدیریت دولتی (مدیریت رفتاری) - الهه ناصری نژاد
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تولید و عملیات) - سارا قاآنی اکبرنژاد
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت (فناوری اطلاعات) - الهام مظاهری حسین آباد
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تولید و عملیات) - پرستو فخارزاده
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- ندا دلاور
دفاعیه ی دکتری اقتصاد انرژی - روح الله نظری
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تولید و عملیات) - نگارسادات موسوی تقی آبادی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت (منابع انسانی) - شیلا منظم ابراهیم پور
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات) - حسین ربیعی
جلسه ی سمینار مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات) - میثم عمرانی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات) - فاطمه نجفی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (توسعه ی منابع انسانی)- مهلا اسلامی زیرکی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (بازاریابی) - موسی عنوانی
دفاعیه رساله ی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی - محمد صالح اسفندیاری بهرآسمان
دفاعیه رساله ی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی - محسن نورپور
دفاعیه ی رساله ی مدیریت دولتی (منابع انسانی) - سیده فاطمه قاسمپور گنجی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (مدیریت تحول) - سهیلا مهمانپرست
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی) - آرزو واثق
جلسه ی سمینار مدیریت (مدیریت رفتاری) - الهه ناصری نژاد
دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري مديريت (تحقیق در عملیات) - فاطمه دادمند
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (توسعه ی منابع انسانی)- مهدی بهرامی
دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري حسابداری - بهاره حقیقی طلب
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (بازاریابی) - سید حمیدرضا حسینی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی) - سمانه سلطان احمدی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (بازاریابی) - حسن محمدی ارشد
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (بازاریابی) - نگار قناعت
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تولید و عملیات) - جواد نظریان جشن آبادی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (بازاریابی) - مسعود کردستانی ماهانی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت (مدیریت رفتاری) - ام کلثوم زراعتگر بورانی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (توسعه ی منابع انسانی)- فائزه محمدعلی پورثانی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تولید و عملیات) - فائزه سادات حاجی وثوق
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (بازاریابی) - فاطمه سادات هاشمی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی) - سینا رجبی اصل
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات - مهشید بهزاد
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (بازاریابی) - ضحی یوسفی
جلسه ی سمینار مدیریت (منابع انسانی) - سیده فاطمه قاسمپور گنجی
دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري مديريت (تحقیق در عملیات) - محسن محمـّدلو
دفاعیه ی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی - فرزانه رحمت جو
دفاعیه ی کارشناسی ارشد توسعه ی اقتصادی- طناز معین درباری
دفاعیه ی کارشناسی ارشد توسعه ی اقتصادی- سمانه زنگویی
دفاعیه ی کارشناسی ارشد توسعه ی اقتصادی- مرتضی ابراهیمی
دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري مديريت (تحقیق در عملیات) - منیره احمدی منش
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی) - فاطمه صادق زاده معارفي
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم سیاسی - مهدی صدری
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی) - مهشید حاجی آبادی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (توسعه ی منابع انسانی)- محمد سامی محسن الزبیدی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی) - سارا مبهوت
دفاعیه ی کارشناسی ارشد توسعه ی اقتصادی- نیره السادات آیتی
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی - فائزه عظیمی
دفاعیه ی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی - سپیده اروم
دفاعیه کارشناسی ارشد حقوق - فاطمه منتطر ابدی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (توسعه ی منابع انسانی)- سیدمحسن حسام امیری
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی - صدیقه کمالی حمامیان
دفاعیه ی کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه و برنامه ریزی- سید محمدقائم ذبیحی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی) - شادی ظهوریان آزاد
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی) - فاطمه گودرزی
جلسه ی سمینار مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات) - منیره احمدی منش
دفاعیه ی رساله ی مدیریت دولتی (رفتار سازمانی) - سید مجتبی هاشمیان
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (توسعه ی منابع انسانی)- امید رمضانی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (توسعه ی منابع انسانی)- مهناز نیرومند وجدانی اول
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ي مديريت گرايش فناوری اطلاعات- ریحانه عامل صادقی
دفاعيه‌ي پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته­ مديريت بازرگانی گرايش بازاریابی-مسعود آبیار
جلسه­ي دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري رشته­ مديريت گرايش تحقيق در عمليات- محبوبه زارع زاده
جلسه­ دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري رشته­ مديريت گرايش فناوری اطلاعات - مهدی دادخواه
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین الملل) - رضا تیموری
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی) - روح الله حسن زاده
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (بازاریابی)- نازنین تاتاری
دفاعیه رساله دکتری مدیریت (تحقیق در عملیات) - حسین علائی کاخکی
دفاعیه رساله دکتری مدیریت (تحقیق در عملیات) - حسین صادق پور
دفاعیه کارشناسی ارشد حقوق - پریسا درعلی نبی
دفاعیه کارشناسی ارشد حقوق - رسمیه عسگری
دفاعیه کارشناسی ارشد حقوق - محمدتقی نادی
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم سیاسی - سیدحسین هادی
دفاعیه رساله دکتری مدیریت (مدیریت رفتاری) - سیدرضا نوری
دفاعیه رساله دکتری مدیریت (مدیریت رفتاری) - محمدحسین دهنوی
دفاعیه کارشناسی ارشد حقوق - محمود قندی
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم سیاسی - حسین انفرادی
دفاعیه کارشناسی ارشد حقوق - احسان نوروزی
دفاعیه ی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی - فاطمه عسکری
دفاعیه رساله دکتری علوم اقتصادی - محمود الهیاری
دفاعیه ی پیشنهاده ی مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات) - رضا عامری سیاهویی
دفاعیه ی پیشنهاده ی مدیریت دولتی (رفتار سازمانی) - زینب قاسمی
دفاعیه ی پیشنهاده ی مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات) - سیدسینا شریفی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات (مدیریت دانش) - حامد شاطرزاده یزدی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی) - شیرین مالکی خلیل آباد
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (بازاریابی)- فائزه علیزاده
دفاعیه کارشناسی ارشد حقوق - سعید بسطامی کتولی
دفاعیه رساله دکتری حسابداری - محمدرضا بهمنش
دفاعیه ی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی - اسامه القرغولی
دفاعیه رساله دکتری مدیریت (تحقیق در عملیات) - سیامک خیبری
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (توسعه ی منابع انسانی)- ارمغان قائمی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تولید) - پروین ارجمند
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری - احمد باقري فر
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (توسعه ی منابع انسانی)- محسن رمضاني ثاني
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات)- سعيده بازاري
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی) - سيد محمّد اخلاقي
دفاعیه کارشناسی ارشد حقوق - محمد ابورغیف الموسوی
دفاعیه کارشناسی ارشد حقوق - علیا عبدالرسول احمدمومن
دفاعیه کارشناسی ارشد حقوق - زمن علی نعمه العمری
دفاعیه رساله دکتری علوم اقتصادی - سید حامد حسینی
دفاعیه رساله دکتری مدیریت (تحقیق در عملیات) - محمّـد اسفنـديار
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تولید) - محبوبه اسلامی
دفاعیه رساله دکتری مدیریت (تحقیق در عملیات) - حامد ابراهیم خانی
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم سیاسی - حجت جعفری مقدم
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم سیاسی - سیده زهره مخملباف
دفاعیه ی کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه و برنامه ریزی- سیدمحمدمنیر انصاری
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی - زکیه حشمتی
دفاعیه ی کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه و برنامه ریزی- محمدصمیم مسکین یار
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی - نسیبه صدیقی
دفاعیه ی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی - حسن سلمانی قاسم آبادی
دفاعیه ی کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه و برنامه ریزی- مهدیه مهرابی
دفاعیه ی کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه و برنامه ریزی- محمدحسن محمدی
دفاعیه رساله دکتری علوم اقتصادی - نسیم عربیان
دفاعیه ی کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه و برنامه ریزی- سعید جلالیان
دفاعیه ی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی - حسن اسدی بربریها
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی - انورشاه امانی
دفاعیه ی کارشناسی ارشد روابط بین الملل - افسانه دانش
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم سیاسی - مهران نوروزپور
دفاعیه رساله دکتری علوم اقتصادی - محمّدرضا کلائی
دفاعیه ی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی - حسین الرکابی
دفاعیه ی کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه و برنامه ریزی- نعمت الله ذکی
جلسه ی سمینار مدیریت (مدیریت رفتاری) - سید مجتبی هاشمیان
دفاعیه ی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی - ممهشید مهرمعتمدی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی) - رشید رستمی
دفاعیه ی پیشنهاده ی مدیریت فناوری اطلاعات - پریسا موسوی
دفاعیه ی پیشنهاده ی مدیریت دولتی (رفتار سازمانی) - فاطمه شمسی گوشکی
دفاعیه رساله دکتری علوم اقتصادی - سید حامد فهیمی فرد
دفاعیه ی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی - محمدعلی سلمان
دفاعیه رساله دکتری مدیریت (تحقیق در عملیات) - میرحسین سیدی
دفاعیه ی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی - سیده سیما شاهی سوق
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (تحول) - مهدیه مقدم
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - ایرج ابراهیمی
دفاعیه ی کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه و برنامه ریزی- سمانه زارع
دفاعیه ی کارشناسی ارشد روابط بین الملل - رویا عفیف
دفاعیه رساله دکتری علوم اقتصادی - سید محمدرضا احمدی
دفاعیه رساله دکتری مدیریت (مدیریت رفتاری) - احمد مومنی
دفاعیه رساله دکتری مدیریت (مدیریت رفتاری) - مصطفي جهانگيـر
دفاعیه ی پیشنهاده ی مدیریت دولتی (رفتار سازمانی) - سیدمهدی اکرانی
دفاعیه رساله دکتری علوم اقتصادی - اعظم محمدباقری
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم سیاسی - محسن نگاری
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (توسعه ی منابع انسانی)- مهسا جاودان مهر
دفاعیه ی پیشنهاده ی مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات) - محسن سجودی
جلسه ی سمینار مدیریت (مدیریت رفتاری) - مصطفی جهانگیر
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (بازاریابی)- حمید عرفانیان پارسا
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین الملل)- فرهاد اکرامی طلب
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی - آمنه خوش قامت
دفاعیه ی کارشناسی ارشد روابط بین الملل - عزیز اله باصبر
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (استراتژیک)- سیده صفورا سیدشبیری
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات)- سیده سیمین موسوی
دفاعیه رساله دکتری مدیریت (مدیریت رفتاری) - حسین تک روستا
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین الملل)- اميرحسين آقايي ميبدي
دفاعیه ی کارشناسی ارشد حسابداری - وجیهه عباس زاده
دفاعیه رساله دکتری حسابداری - امین رستمی
دفاعیه رساله دکتری علوم اقتصادی - منصور مولایی پور
دفاعیه ی کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه و برنامه ریزی- فائزه جلیلی شناسایی
دفاعیه رساله دکتری مدیریت فناوری اطلاعات (کسب و کار هوشمند) - کیمیا غفاری
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (توسعه ی منابع انسانی)- ويدا سالار رحيمي
دفاعیه رساله دکتری مدیریت (رفتاری) - محمدحسین همایونی راد
دفاعیه رساله دکتری مدیریت (تحقیق در عملیات) - فرشید اسمعیلی کاخکی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (توسعه ی منابع انسانی)- اکرم قزلباش
دفاعیه ی پیشنهاده ی مدیریت دولتی (رفتار سازمانی) - وسن کامل عفلوک الحسناوی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (استراتژیک)- سيد اميرحسين رئوف قطب الديني
دفاعیه ی کارشناسی ارشد حسابرسی - فرزانه محمدزاده
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم سیاسی - علی قدیری نوفرست
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم سیاسی - علی داوطلب
دفاعیه ی کارشناسی ارشد روابط بین الملل - سعیده میر
دفاعیه ی پیشنهاده ی مدیریت دولتی (رفتار سازمانی) - محمود عبدالله
دفاعیه کارشناسی ارشد حقوق - امین تاتاری
دفاعیه کارشناسی ارشد حقوق - سید مصطفی رضوی
دفاعیه ی کارشناسی ارشد اقتصاد نظری- نجمه حیدرزاده
دفاعیه ی کارشناسی ارشد روابط بین الملل - حسیت حق بین
دفاعیه ی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی - بهاره رمضانیان
دفاعیه ی کارشناسی ارشد حقوق - ثنا نجفی
دفاعیه ی کارشناسی ارشد روابط بین الملل - مرتضی اسمعیل زاده خادر
دفاعیه ی کارشناسی ارشد حقوق - محمد سلطان
دفاعیه کارشناسی ارشد حقوق - وجیهه شعربافیان
دفاعیه ی کارشناسی ارشد حقوق - فاطمه خطیبی راد
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی - نیلوفر افخمی راد
دفاعیه ی کارشناسی ارشد روابط بین الملل - بهرام سیف زاده ثانی گرمرودی
دفاعیه ی کارشناسی ارشد روابط بین الملل - جمال بوداقی
دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم سیاسی - سید محمد رضا قدردانی
دفاعیه رساله دکتری علوم اقتصادی - میترا سیدزاده
جلسه دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته حقوق- محمد راضی
جلسه دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته حقوق- حسام محمد حسین
جلسه دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته حقوق- علی کعبی
جلسه دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته حقوق- احمد الدلیم
دفاعیه رساله دکتری علوم اقتصادی - سپیده توکلی
دفاعیه ی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی - حامد مختاری ترشیزی
دفاعیه ی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی - سمیه مقدسی نقدعلی
دفاعیه ی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی - احمد عابدی
دفاعیه ی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی - عبدالله توانا
دفاعیه ی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی - یلدا اریب
دفاعیه ی کارشناسی ارشد اقتصاد نظری- علیرضا حاجیان
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (توسعه ی منابع انسانی)- براتعلی نامدار بادلو
دفاعیه رساله دکتری مدیریت (تحقیق در عملیات) - سعیده فرج زاده بردجی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی)- ادریس محمدی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (بازاریابی)- فرزانه قربانی مقدم
دفاعیه رساله دکتری مدیریت (رفتاری) - محمود منفرد
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (توسعه ی منابع انسانی)- علی ریحانی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (تحول)- مونا هدایتی وحید
جلسه ی سمینار مدیریت (فناوری اطلاعات) - کیمیا غفاری
جلسه ی سمینار مدیریت (علوم رفتاری) - ام کلثوم زراعتگر بورانی
جلسه ی سمینار مدیریت (تحقیق در عملیات) - سیامک خیبری
دفاعیه ی یکارشناسی ارشد علوم اقتصادی - نسیمه پناهی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (استراتژیک)- نصیبه صحرانورد بقمچ
دفاعیه ی پیشنهاده ی مدیریت دولتی (رفتار سازمانی) - محمد غلامی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تولید و عملیات)- مریم سرغانی
دفاعیه ی پیشنهاده ی مدیریت دولتی (رفتار سازمانی) - مرضیه ادیب زاده
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی بین الملل)- محمد جاوید احمدی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (بازاریابی)- آرزو نجار خداترس
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (استراتژیک)- مهدیس مقیمی
دفاعیه رساله دکتری علوم اقتصادی - اکرم غیبی هاشم آبادی
دفاعیه رساله دکتری علوم اقتصادی - سلمان ستوده نیا
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی- جواد استوار
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد توسعه ی اقتصادی - جواد حسنی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات)- نیلوفر جهان آرا
دفاعیه رساله دکتری علوم اقتصادی - علی پورعلی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی - مصطفی الربیعی
دفاعيه‌ ي رساله‌ ي دکتري مديريت (تحقیق در عملیات) - علی علیزاده زوارم
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت اجرایی (استراتژیک) - زهرا کلدانی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت صنعتی (تحقیق در عملیات) - مهدی میری
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت (تحقیق در عملیات) - فاطمه خریدار
دفاعيه‌ ي رساله‌ ي دکتري مديريت (تحقیق در عملیات) - مریم علی ئی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد حسابداری - منصوره سید حسینی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت صنعتی (تحقیق در عملیات) - مرضیه مظاهری زاوه
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله دکتری رشته حسابداری - احمد احمدی
دفاعيه‌ ي رساله‌ ي دکتري حسابداری - مصطفی عبدالحسین المنصوری
دفاعيه‌ ي رساله‌ ي دکتري حسابداری - علی توفیق جمیل النفاخ
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت دولتي (توسعه ي منابع انساني) - مجید تابنده
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد حسابرسی - رضا قربان زاده
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد حسابرسی - آرش نسیمی شاد
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (توسعه ی منابع انسانی) - فاطمه جامع کردکندی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري حسابداری - علی شیرزاد
دفاعيه‌ي سمینار دکتري مديريت (مدیریت رفتاری) - احمد مومنی
دفاعيه‌ي سمینار دکتري مديريت (تحقیق در عملیات) - سیامک خیبری
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت (تولید و عملیات) - سیده زهرا علمداران بایگی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت صنعتی (تحقیق در عملیات) - مطهره ساغریدوز
دفاعیه پیشنهاده ی دکتری حسابداری - وحید ملا ایمنی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری - محمد مردی وحید المالکی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری - فرزانه میرزایی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت دولتي (توسعه ي منابع انساني) - محسن فاضلی نژاد
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت دولتي (توسعه ي منابع انساني) - صغری بامری
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت (رفتاری) - الهام بهپور
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله دکتری رشته حسابداری - هدی ناظم الاهبلی
قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه اقتصاد جهت تکمیل كارنامه ويژه پايان نامه و رساله
مسابقه دانشجویی به مناسبت هفته آموزش
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت دولتي (توسعه ی منابع انسانی) - فاطمه اسدی کرم
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت دولتي (تحول) - بهزاد اصلاح طلب
جلسه ی دفاعيه‌ ي رساله‌ ي دکتري مديريت (رفتاري) - هدا جان نثـار احمدی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت (منابع انسانی) - پروانه یزدانی
دفاع از رساله دکتری رشته حسابداری- مهدی وکیلیان آغوئی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصي- سید ابوالفضل طالبی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته حسابداری- مینا تیموری
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته حسابداری-عاطفه محمدزاده
دفاع از پیشنهاده دکتری رشته مدیریت- سید محمد خلیلی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته حسابرسی-حامد اسدی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد روابط بین الملل- سید رضا سجادی
دفاعیه رساله دکتری رشته علوم اقتصادی -فاطمه گریوانی
دفاعیه رساله دکتری رشته علوم اقتصادی- فرشته جندقی میبدی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته حسابداری-مریم سادات نجار خیابان
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته حسابداری-محمدرضا غرویان
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته حسابداری-عطیه اسدی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته حسابداری-منصوره شیرین مزاری
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته حسابداری-مرجان نادری
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد روابط بین الملل-ابراهیم کابلی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی-سارا نظیف
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی-محمد امین علمی
جلسه دفاعیه رساله دکتری علوم اقتصادی - اعظم قزلباش
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی - زهرا شریفی
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی - زهرا ابراهیمی
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی - نسرین محمدپور
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی - الهه سعیدی
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی - حمید خاوری
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مدیریت- سمیه دهقانی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مدیریت -محسن نوروزی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مدیریت -محمدرضا مشرقی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته حسابرسی- الناز بهزادی
دفاع از پیشنهاده دکتری رشته مدیریت -سید مجتبی هاشمیان
دفاع از پیشنهاده دکتری رشته مدیریت -فاطمه دادمند
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی- مجتبی زاهدی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مدیریت اجرایی-حسین نبوی طرقی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مدیریت- بهروز جعفری
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مدیریت - نگار حسینی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته حسابداری- نفیسه قاضی زاده
دفاعیه رساله دکتری رشته علوم اقتصادی- احسان علوی
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی - سحر خاوری
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد روابط بین الملل - محمد خحسته
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی - الهام اعلامی
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد روابط بین الملل - خلیل ا... الکوزائی
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی - سعیده به نژاد
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی - حسنی قدیری
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری - حمید محمودی
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری - فائزه هجرتی
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازایابی بین الملل - راضیه افضلی نیا
دفاعیه رساله دکتری رشته علوم اقتصادی-آرش جمال منش
دفاعیه رساله دکتری رشته علوم اقتصادی -مسعود کیومرثی
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی - ویدا علی اصغری
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی - نسیم طاهری
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی - امیر نریمانی قره تکان
جلسه دفاع از رساله دکتری مدیریت رفتاری - مهدی تقوائی
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - فاطمه زینلی
جلسه دفاعه از رساله دکتری مدیریت منابع انسانی - علی عظیمی
جلسه دفاع از رساله دکتری مدیریت تحقیق در عملیات - سید مرتضی هژبر ساداتی
جلسه دفاع از رساله دکتری مدیریت رفتاری - داوود خانی
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - الهام گروهی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته حسابداری- سمیه آلیان برین
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مدیریت دولتی - مهشاد شمس
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مدیریت بازرگانی-ندا خراسانی
جلسه دفاعيه‌ي رساله دکتری رشته مدیریت- مهدیه امانی
دفاعيه‌ي رساله دکتری رشته مدیریت -میثم ظهوریان
دفاعيه‌ي رساله دکتری رشته مدیریت-کامبیز نوابی زند
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مدیریت دولتی-سمیه جانی بورنگ
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مدیریت اجرایی- رضا پارسائی تبار
دفاعيه‌ي رساله دکتری رشته مدیریت گرایش مدیریت رفتاری- زهرا حسینی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مدیریت بازرگانی- نازنین حسینی آرین
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مدیریت دولتی- نفیسه سادات صدر
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مدیریت صنعتی- سمانه دهنوی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته حسابداری - سمانه میرشکاری
دفاعیه رساله دکتری رشته علوم اقتصادی - مرتضی اشرفی
دفاع از پیشنهاده رشته حسابداری- علیرضا شریعتی ایوری
دفاع از پیشنهاده رشته حقوق گرایش - سمیه نیک خواه
جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی - محدثه جعفری نسب
جلسه ی سمینار رساله دکتری رشته مدیریت- مرتضی هژبر الساداتی
جلسه دفاع از رساله دکتری رشته مدیریت- امیر علیمی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی- ملیحه حقی زو
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات- سعید سعادتیان
جلسه دفاعیه دکتری رشته علوم اقتصادی - بهرام فتحی
جلسه دفاعیه دکتری رشته علوم اقتصادی - رضا زینل زاده
جلسه دفاع از پیشنهاده رساله دکتری رشته مدیریت- صادق کاظمیان
جلسه دفاع از پیشنهاده رساله دکتری رشته حسابداری- عبدالله آزاد
دفاع از پیشنهاده رساله دکتری رشته حسابداری - سید علی موسوی
دفاع از پیشنهاده رساله دکتری رشته حسابداری
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مدیریت بازرگانی- زهرا مهدوی کیا
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مدیریت اجرایی- نادیا رشیدی
دفاع از پیشنهاده رشته مدیریت گرایش فناوری اطلاعات- مهدی دادخواه
دفاع از پایان نامه رشته حسابداری- محمدامین قپانچی
دفاع از پایان نامه رشته حسابداری- قاسم حرز
دفاع از پایان نامه رشته حسابداری- وسام علی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصي- حمید توتیان
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی- فریبا عباسی
دفاع از پایان نامه رشته مدیریت اجرایی- سهراب صفا
دفاع از پایان نامه رشته مدیریت - محرم ابراری
جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد علوم سیاسی - منصوره رحیمی چنار
دفاع رساله دکتری رشته مدیریت- علی ضیائی بوکانی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی- محمد امین خلیل زاد
سمینار دانشجوی دکتری علوم اقتصادی - پونه افتخاریان
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی- محبوبه امیریان چنار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی- محمد خزاعلی
دفاع از پیشنهاده رشته مدیریت گرایش تحقیق در عملیات- میثم عمرانی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مدیریت دولتی - فروغ احمدی
دفاعيه‌ي پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی حسابداری مدیریت- رقیه محمودی
دفاعيه‌ي پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­­ی مدیریت صنعتی- مائده زارع
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی- فاطمه گل زاده خرق
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات-الهه توفیق تبریزی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مدیریت دولتی- سعیده سزاوار
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته حسابداری-فرات ستار حسون
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مدیریت دولتی-عباس قومنجانی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته حسابداری مدیریت- میلاد درویشی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی-مجتبی ابراهیمی
جلسه دفاعیه رساله دکتری رشته علوم اقتصادی - علیرضا باستانی
دفاعيه‌ي پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­­ ی حسابداری- محمد حسین ساعی
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی - سحر سلطانی
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی - احمد ابراهیمی قوژدی
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی - احمد فالح عبدالحسن الساعدی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مدیریت اجرایی- ام البنین هاشمی زاده
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته حسابرسی-رضا قدوسیان
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته حسابداری- احمدرضا اسدیان
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت فناوری اطلاعات- رضا بهنود
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرایی- محدثه سیستانی
دفاعیه رساله دکتری رشته علوم اقتصادی- رضا دریساوی
دفاعیه رساله دکتری رشته علوم اقتصادی- محمد اعظم رجبیان
دفاعيه‌ از پیشنهاده دکتري رشته مديريت گرايش مديريت رفتاری- احمدرضا کریمی مزیدی
دفاعيه‌ي پیشنهاده دکتري رشته مديريت گرايش مديريت رفتاری- الهه ناصری نژاد
دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري رشته مديريت گرايش مديريت منابع انسانی-سمانه صادقیان
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته حسابداری- امیر تیموری
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگانی- تهمینه سروری
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی-لیلی شرافتی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی- زینب شاکری
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی - مرتضی پاکیزه
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی - پگاه محمودی
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - زهرا دارابی
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - زهیر جهان دیده
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - سلمی سیفی
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - محمد مقنی باشی
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصي - سیده سمیه مرتضوی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی - فاطمه بلخی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرایی- ایمان باغبان
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگانی- حامد اعلمی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته حسابرسی- سید مهدی قدمگاهی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته حسابداری-سمیه تقی زاده
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصي - علی عبدالهی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی- محدثه ابراهیمی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی- مجید ابراری مقدم
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی -علی بحرانی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی- عبدالهادی عطائی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی- حمید کیانی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مدیریت بازرگانی- مونا کاردانی ملکی نژاد
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات- رامین کاشی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - مقداد العزاوی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصي - غزوان العبیدی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصي- ولی الله مهرابی
دفاعيه پايان نامه كارشناسي ارشد روابط بين الملل- فرزانه زنگي
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد روابط بین الملل- حسین مرزانی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته حسابداری- میترا اسدزاده
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتی- نسترن عبدی
دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري رشته حسابداری- آرش قربانی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصي- معصومه بنسبردی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصي- تهمینه اسفندیاری
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی- مهدی وطن پرست
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی- مبینا آژ
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگانی- نرگس شکوهی فلاح
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتی- کتایون دولت خواهی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرایی- سپهر مبین
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرایی- سید امین حسینی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگانی- محمدرضا رضازاده
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگانی- مهدی کافی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگانی- آسیه شهپری
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگانی- مرضیه حسینی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت- وجیهه اصغری
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت بازرگانی- سید نصرت رضا
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت بازرگانی- بهروز عظیمی فرد
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت- مطهره سادات هاشمیان
دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري رشته مديريت- قاسم اسلامی
دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري رشته مديريت- حامد خراسانی
دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري رشته مديريت- حامد محمدی شهرودی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد روابط بین الملل- احمد سعید شریفی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت بازرگانی - الهه صابری
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت اجرایی- محسن صادقی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت بازرگانی- صدیقه صادقی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق - انمار هیثم نعمه الساعدی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- اسامه حسن هادی العبودی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- حنان شاکر عامر
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی- عبدالغنی عتقی
دفاعیه پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - آزاده تقی پور
جلسه دفاعيه‌ي پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری- محمدرضا عرفانیان پارسا
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري حسابداری - صلال فرقد
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري حسابداری - محمد العبد
سمینـار رساله ی دکتري (مديريت) مدیریت رفتـاری - حامد محمدی شهرودی
دفاعيه‌ ي رساله‌ ي دکتري مديريت (مديريت فناوری اطلاعات) - بتول مهرشاد
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت (مدیریت رفتاری) - یاسر آسمان دره
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - حنین محمد جواد کاظم
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (بازاريابي بين الملل) - بنفشه فراهی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد حقوق خصوصي - احمد محمد السودانی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد حسابداری - لقاء حسینی
دفاعيه‌ ي پايان‌نامه‌ ي کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (بازاريابي بين الملل) - سليمه نجم عبدالله العماري
دفاعيه‌ ي رساله‌ ي دکتري مديريت (مديريت منابع انساني) - گلناز اژدری
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد حسابداری - فرقد السعدی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد حسابداری - لقا طه محمد الحسینی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد حقوق خصوصي - عماد عبدالجلیل راضی الجزائری
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد حسابداری - مهدی سعیدی فروتقه
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد حسابداری - علی الحسانی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد روابط بین الملل - نشاط نیک پرور
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد حسابداری - محمدرضا نجف پور
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت (فناوری اطلاعات) - الهام جودی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت رفتاری - سارا کهربایی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد حسابداری - مهدیه میر علی
دفاعيه‌ ي پیشنهاده ی دکتري مديريت (تحقیق در عملیات) - مریم علی یی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی حسابداری - بهاره حقیقی طلب
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت (مدیریت منابع انسانی) - ندا شکوری
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد حقوق خصوصي - رقیه ناصری
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - کاظم فزع
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد حقوق خصوصي - علی خیری جبر
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت صنعتي (توليد ) - علي بيرجند مشيري
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت (تحقیق در عملیات ) - محمّدرضا حصاری
جلسه ی سمینـار رساله ی دکتري مديريت (مدیریت منابع انسانی) - سمانه صادقیان
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت (تحقیق در عملیات) - محمّدعلی فایضی راد
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری - علی طالب الجحیشی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی - سعیده خلیلی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری - رضا ابراهیمی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری - حسین الحمنداوی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری - صادق محی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت (مدیریت رفتاری - علی اصغر نیکو
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (گرايش بازاريابي بين الملل )- زينب دائم الخدمه
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (گرايش بازاريابي) - آزاده مظلوم خراساني
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری -احمد شویلی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی - مصطفی عباسی
دفاعیه رساله دکتری علوم اقتصادی - یکتا اشرفی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري حسابداری - امین رستمی
دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري رشته مديريت گرايش تحقيق در عمليات - فریال فرمانی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی - حسن حسنی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی - مرتضی افراشته
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت اجرايي (بازاريابي ) - سجاد بذري
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت (تحقیق در عملیات – داود فاضل ترشیزی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري حسابداری - مصطفی زنگی آبادی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري حسابداری - محمد رضا بهمنش
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی - سید هاشم منیری
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصي - فاطمه بهشتی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - آتوسا ارجمند
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - سمیه آقایی نژاد
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی - مهدی جوان بخت
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (بازاريابي بين الملل) - مهند عبدالعباس جاسم الجنابي
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- حسین پارسای سیوکی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- علی قویدل مزار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- حامد نصیری
دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري مديريت (تحقیق در عملیات) - عليرضـا خاکپور
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی - جعفر عدالتی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی - فاطمه حاجی سامی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت اجرايي (استراتژيک )- سعید نصرتی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (بازاريابي بين الملل)- دانیال کفتان زاده
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- حمیدرضا آزاد
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت گرايش فناوری اطلاعات - حمید بکامیری
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- نیلوفر نادری
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- ندا کلیدری
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (بازرگاني بين الملل ) - مژگان نجات
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- مرتضی صالح مهدی الجعیفری
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت (مدیریت رفتاری) - مصطفی جهانگیر
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي (توليد)- حديث فرازمند
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری - ابوطالب باقری ازغندی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري حسابداری (حسابداری) - احمد احمدی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت فناوري اطلاعات (گرايش سيستم هاي اطلاعاتي پيشرفته) - فرشته داوودی رضوانی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت صنعتي (تولید) - ناهید سالار باباخانی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي (تولید) - جواد باقرزاده
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت اجرايي (بازاريابي ) - نسترن داوودی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت اجرايي (بازاريابي)- زیبا گلفام
دفاعیه رساله دکتری رشته علوم اقتصادی - حامد مرتضی زاده
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری - سیف مهدی العمیدی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي (گرايش استراتژيک)- سمیه مردانی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (گرايش بازرگاني بين الملل)- سیمین مسعودی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی- آسیه باقر پور دوین
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (تحول) - هدیه رحمانی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (بازاريابي بين الملل) - سید سعید سجاد
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي (استراتژيک)- فرشاد قادری
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني – اسماعیل جهید جوید منیهل
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت اجرايي - مهران اکبری
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد (مديريت اجرايي) – شهریار تاتاری
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت تحقیق در عملیات - اردلان فیلی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني – شمس سهيل جليل الربيعي
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت اجرايي مجید صادقیان
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (تحول) - تکتم قرباني
جلسه دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش تحول - نرجس یزدانی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت رفتاری - احمد مؤمنی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی- احسان اسماعیلی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری - محمد حسین نخجوان
پیش دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری - سیف مهدی العمیدی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت صنعتي - ندا عطار مقدم
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری - فاطمه کریمی زارچی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری - اعظم دلپسند
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت گرايش فناوری اطلاعات - الفت گنجی بیدمشک
دفاعیه رساله دکتری رشته علوم اقتصادی - ابوالفضل نوفرستی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري حسابداری - مهدی وکیلیان آقوئی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل - نادیه مهران پور
جلسه دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري مديريت منابع انساني - معصومه عارف
جلسه دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مدیریت تحقیق در عملیات - سیما حدادیان
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- رضا آزاد
جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی - نگین حیدریان
جلسه دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش تحول - مليحه نجيبي
جلسه دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري مديريت منابع انساني - علیرضا ذبیحی خرق
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت اجرايي – محمود عباسی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مدیریت - حامد ابراهیم خانی
قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در آزمون جامع دکتری مدیریت 96/8/25
جلسه ی سمینـار رساله ی دکتري - احمد اله یاری بوزنجانی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مديريت بازرگاني – امیر نکودری
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديریت - سیده تکتم پیشوایی
دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري مديريت رفتاري – سعیده باباجانی محمدی
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد روابط بین الملل - ملک بهمن شیردل
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصي- فرزانه بلوکی مقدم
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- زینه جهاد جاسم الاسدی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی- کبری خانی
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری - حامد گرجستانی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- نبيله المالکي
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي- احمد شالچيان
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - عطیه ابوصالحی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت - حسین علائی کاخکی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت گرايش مدیریت رفتاری
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت- احمد شعرباف
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- فريماه تقوي سبزواري
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني - محمّد سيد حسن
دفاعیه رساله دکتری رشته علوم اقتصادی - پروین تشکری صالح
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی- محبوبه قدرت نما
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی- بنفشه تجلی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت بازرگانی- مجتبی نداف شرق
دفاعیه رساله دکتری رشته علوم اقتصادی - حامد صاحب هنر
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی- راحله رجایی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی - سید وحید افضلی بروجنی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی - شیوا محمدی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی - المیرا راجعی پلکویی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی - نرگس ابوالفضلیان
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی - مجید منفرد
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی - مهلا آقایی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد انرژی - گل آرا حسینیان
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت بازرگانی- سیّـدجواد مرتضوی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت بازرگانی- حسین نوروزی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی- سمیرا احمدی مقدم
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی- سمیه الهی راد
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی- فاطمه شاکری
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- محمدباقر فکور
دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري رشته مديريت گرايش مديريت رفتاري- حسين خـالقي
دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري رشته مديريت گرايش تحقيق در عمليات- احمـد قربان پور
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- جواد خــرازي
دفاعیه رساله دکتری رشته علوم اقتصادی -
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي- محمّدامين قربان بيگي
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي-
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي- سينا اکبرزاده ميري
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي- سيدعلي ناجي نصرآبادي
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت گرايش تحقیق در عملیات- حسین صادق پور
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي- مصطفي وحيدي
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي- احمد خوشخو
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي- نوشين ملازاده
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي- آسيه رحيمي
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي - مجيد گودرزي
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي- مريم غلامي وسمجاني
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بارزگاني - کورش مهري
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی- سحر آقایی
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی- عارفه زینلی تربتی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- صادق عاجل
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بارزگاني – گرايش تحول- آرزو غيـايي
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی- عطیه رضی کاظمی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- آلاء محمّد ابراهيم
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- مهدی چشمی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی- مریم موسوی دالینی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی- سعید وحیدی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی- مژگان صالح آبادی
دفاعیه رساله دکتری رشته علوم اقتصادی - فرزانه احمدیان یزدی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی- محجوبه مقصودی
جلسه دفاعیه رساله دکتری رشته علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی- اشرف زاده
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی - سیده نفیسه هاشمی اندرخ
دفاعيه‌ي پیشنهاده¬ی دکتري رشته ی مديريت گرايش مدیریت رفتاری - محمود منفرد
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- آزاده رحماني
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- طارق حسن عبدالواحد
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- تکتم ارشيا
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت گرايش مدیریت رفتاری- مهدیه امانی
دفاعيه‌ي پیشنهاده¬ی دکتري رشته¬¬ی مديريت گرايش مدیریت منابع انسانی - سیده فاطمه قاسمپور گنجی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- ثائر حسن کاظم الحرجوصي
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- علاء عبدالزهره علك ظاهر
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت گرايش مدیریت رفتاری - هدا جان نثار احمدی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی- غزاله نجار
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت گرايش تحقیق در عملیات - منیره احمـدی منش
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي- سرور هورزاد
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت گرايش فناوری اطلاعات - کیمیا غفاری
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني - فاطمه خياط
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت گرايش مدیریت رفتاری - سلمان سالاری
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی- سیده محبوبه آل رسول
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- رامین جعفری
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت گرايش تحقیق در عملیات -سیامک خیبری
دفاعيه‌ي پیشنهاده¬ی دکتري رشته¬¬ی مديريت گرايش تحقیق در عملیات- میرحسین سیدی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت گرايش مدیریت منابع انسانی - سمانه صادقیان
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي- مهـدي عباسيون
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- جاسم علي حسن
دفاعیه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- افشین خسروجردی
پیش دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- سلوان کاظم عوجه
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- باقر طالب عبدالکاظم
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- مشتاق یوسف حنیش الحسناوی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی - سید مصیب حسینی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- جاسم آل نهبان
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- نادیه صبحی الجوهر
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- ريا عيدان معيبد الجماس
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- حسین الخیون
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت گرايش مدیریت رفتاری- اسد حصیری
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی -فاطمه آخوندی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- سیده محدثه حسینی
دفاعيه‌ي پیشنهاده¬ی دکتري رشته ی مديريت گرايش تحقیق در عملیات - سید مرتضی هژبرالساداتی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی - مهران عابدخراسانی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت گرايش مدیریت رفتاری- ام کلثوم زراعتگر بورانی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری - کرار حمزه عبدالهادی
جلسه دفاعیه رساله دکتری علوم اقتصادی- ماندانا غفوری ساداتیه
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- اسماعیل حدادی نیا
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل - محمد محمدزاده
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي- وحيده بافندگان
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت گرايش مدیریت رفتار سازمانی- محمدحسین دهنوی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت گرايش مدیریت رفتاری- مهدیه امانی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت گرايش مدیریت رفتاری- جواد یغما
جلسه دفاعیه رساله دکتری رشته علوم اقتصادی - ناهید رجب زاده
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- رویا حسینی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت یازرگانی- سیدهانی هژبرالساداتی
دفاعيه‌ي پیشنهاده دکتري رشته مديريت گرايش رفتار - علی ضیائی بوکانی
دفاعيه‌ي پیشنهاده دکتري رشته مديريت گرايش مدیریت رفتاری- حامد خراسانی طرقی
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی- جواد ناشاد
جلسه دفاعیه رساله دکتری رشته مدیریت گرایش رفتار سازمانی - ابوالفضل عزیزآبادی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- معصومه براتی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- الهه فکوری زاده
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- مرتضی غلامی خادر
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- حمید محمودی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- روح ا... شورئی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- جواد دهقانیان
دفاعیه رساله دکتری رشته: مدیریت - تحقیق درعملیات- احسان جوان راد
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی - عالم رود معجنی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی- آرزو مقتدائی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- ناهید سادات خلیفه سلطانی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی - امید حسینی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی- ملیحه زرین دل
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی- لیلا نادی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی- سپهر استیری
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی- نسرین رائینی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد روابط بین الملل- محمد سلیم صدیقی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- مرتضی حاجی پور
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی - سید سجاد حسینی مقدم
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی - فرشاد زمانیان نجات زاده
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی - مرتضی فرامرزی راد
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی - محمد کاظم اسکندری
دفاعیه رساله دکتری رشته مدیریت - سید وحید شالباف یزدی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی - نسرین شاه نوشی
دفاعیه رساله دکتری رشته علوم اقتصادی - محب الله مطهری
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل -
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی- سیما کشاورز
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی-زهرا عرفان زاده
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی- رضا سرحدی قهری
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی- امیرحسن اکبر خلیل آباد
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی- طیبه عضدی
دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري رشته مديريت گرايش مديريت رفتاري- محمّدصـادق شریفی راد
دفاعیه رساله دکتری رشته اقتصاد توسعه و انرژی- رضا جمشیدی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد روابط بین الملل- ابوالفضل باقری تبار
دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري رشته مديريت گرايش مديريت منابع انساني- منصوره حسيني رباط
دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري رشته مديريت گرايش مديريت رفتاري- وحيـد ميرزايي
دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري رشته مديريت گرايش مديريت رفتاري- سلاله شهوازيان
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي-الهـه پاسبان موشکي
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي- جميله قنبرزاده
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي- مژگان حسن زاده
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- شیخ صالح سیفی سنگاچین
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- عليرضا زارع
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- فرزانه اکبری
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- الهه شبرنگ زاده
تسلیت به آقای میری موسوی به مناسبت درگذشت مادر گرامیشان
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي- سپيده مريد احمدي
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي- سيده سمـن فاطمي
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي - مهرنوش نوروزي راد
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- سعيده حسين زاده
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي- اکرم رمضاني
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- فاطمه حسين پور
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي- ياسمن نوروزي نيک
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- منا خاکزادان
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- فاطمه فنائي
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت فناوري اطلاعات- نعيمه رمضاني
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی -فریبا سرباز
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی - مصطفی لطفی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی - شیوا ملکی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگانی- ناهيد قوامي
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- محمّد خبيري
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي - کيميا ترکمني
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد روابط بین الملل- مریم سادات سیدی دلوئی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- سمانه موسوي
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي- حسام هاشمي نسل
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابرسی- جواد اورادی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- محمّد شاه عبدالعظيمي
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی - محمد علی چمنیان
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی- سعید کمالی فهیم
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی - مجید صفری
دفاعیه رساله دکتری تحقیق در عملیات- مهدی خوبیان
دفاعیه رساله دکتری تحقیق درعملیات- غلامرضا سلطانی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت گرايش مدیریت رفتاری- محمدحسین همایونی راد
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت- حامد محمدی شهرودی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت- احمد اله یاری بوزنجانی
اطلاعیه دانشگاه در خصوص امتحانات روز 21 دی ماه
دفاعيه‌ پیشنهاده دکتري رشته مديريت گرايش تحقیق در عملیات- میلاد حکیم زاده
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي - نسترن گلداني
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت گرايش تحقیق در عملیات- محسن محمدلو
دفاعيه‌ پیشنهاده دکتري رشته مديريت گرايش تحقیق در عملیات - سعیده فرج زاده
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- مونا علي محمدي سلماني
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي – گرايش توليد- فريبا مهدي رضايي
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي – گرايش استراتژيک- وحید قدیمی
اطلاعیه درس مهارتهاي زندگي
دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري رشته مديريت گرايش تحقیق در عملیات- امیـرحسین اخروی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي - مرجان کريمي طرقبه
انتخاب واحد دروس معارف اسلامی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی- محمد زارعی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتی- نجمه سعیدی
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی - فائزه اسماعیل زاده
جلسه دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته مديريت گرايش تحقیق در عملیات - فرشید اسماعیلی کاخکی
جلسه دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته مديريت گرايش علوم رفتاری - داوود خانی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت گرايش مدیریت رفتاری- حسین عبدالله زاده رافی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي- الهام گله دار
زمان برگزاري مصاحبه آزمون جامع دكتري مديريت
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی- محبوبه جمالی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مدیریت رفتاری- مهدی تقوائی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- افسانه يوسف پور
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد روابط بین الملل- محمد جعفری
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- فرشته صادقي
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت گرايش تحقیق در عملیات- علیرضا خاکپور
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- فاطمه هوشمند
آزمون جامع دوره دکتری علوم اقتصادی
دروس امتحان جامع دكتري و نحوه ارزشيابي نمره بخش شفاهي گروه مديريت
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- جواد رجبعلی زاده
فاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت- میثم ظهوریان ابوترابی
دفاعیه رساله دکتری رشته علوم اقتصادی- سارا شهرکی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی - احمد مغانی
دفاعيه‌ي پیشنهاده¬ی دکتري رشته ی مديريت گرايش تحقیق در عملیات - زکيه شوشتـريان
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت گرايش تحقیق در عملیات - علی علیزاده زوارم
دفاعيه‌ي پیشنهاده رساله‌ي دکتري رشته مديريت گرايش تحقيق در عمليات- اميـر عليمي
دفاعيه‌ي پیشنهاده رساله‌ي دکتري رشته مديريت گرايش مديريت منابع انساني- کامبيـز نوابي زند
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد روابط بین الملل- محمد صحرایی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- محبوبه روشندل
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- بهروز میربیرجندیان
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- سيمين گلي
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي- نگار کد خدا
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- زهرا حسين نژاد
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي - سيدمحمّدامين جاويد
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- جواد زارع پور
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- پريسا سادات حسني راد
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي- مريم رحمان نيا
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- علی ذوالفقاری
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي- شقایق طلوع نیا
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت فناوري اطلاعات - سید مصطفی جاوید حسینی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت فناوري اطلاعات- اکرم عبداللهيان
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت فناوري اطلاعات- آرزو نـجي
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي- ناهید صانعی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- فرزانه سلیمانی راد
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي- لیلا رحیمی بایگی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد روابط بین الملل- علیرضا محمدزاده
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد روابط بین الملل- سلیمان ارجمند رشیدی
جلسه دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگانی- سمیه زارعی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي- مليحه دهقان بنادکي
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- مجتبي هاشميان
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي- نائمه پروين محبي
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- زهره مهدی زاده
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی- الهه شاه پرست
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگانی- محمد باوندی ثانی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي- سمیرا صوفی حسن آباد
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي- اکرم امیدوار
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت- نرگس راهنما
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت فناوري اطلاعات- ستاره نظامی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- محبوبه قانعي
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت- ليلي طباخيان
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- هاشم طالبي
پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت فناوري اطلاعات- مريم رجبي
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت - ابوالفضل صفايي موحد
دفاعيه‌ رساله‌ دکتري رشته مديريت- سمیرا پور
انتخاب واحد دروس معارف اسلامی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی-فائزه حجتیان
دفاعیه پیشنهاده رساله دکتری - قاسم اسلامی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی - فاطمه لشکری پور
ارتقاء جناب آقای دکتر محمدعلی باقرپور به مرتبه دانشیاری
ارتقاء سرکار خانم دکتر زهرا ناجی عظیمی به مرتبه دانشیاری
دفاعیه رساله دکتری رشته علوم اقتصادی - وحید ارشدی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی - جلیل علی پور
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی - مجید مظلومی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی - ریحانه عباسی سرمزده
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی- مهدی نوقابی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت صنعتی - راضیـه میرنژاد
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی - نصرت بامری

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده