نمایش # 
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد حسابداری - محمدرضا نجف پور
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت (فناوری اطلاعات) - الهام جودی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت رفتاری (پردیس بین الملل) - سارا کهربایی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد حسابداری - مهدیه میر علی
دفاعيه‌ ي پیشنهاده ی دکتري مديريت (تحقیق در عملیات) - مریم علی یی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی حسابداری - بهاره حقیقی طلب
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت (مدیریت منابع انسانی) - ندا شکوری
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد حقوق خصوصي - رقیه ناصری
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - کاظم فزع
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد حقوق خصوصي - علی خیری جبر
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت صنعتي (توليد ) - علي بيرجند مشيري
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت (تحقیق در عملیات ) - محمّدرضا حصاری
جلسه ی سمینـار رساله ی دکتري مديريت (مدیریت منابع انسانی) - سمانه صادقیان
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت (تحقیق در عملیات) - محمّدعلی فایضی راد
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری - علی طالب الجحیشی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی - سعیده خلیلی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری - رضا ابراهیمی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری - حسین الحمنداوی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری - صادق محی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت (مدیریت رفتاری - پردیس بین الملل)- علی اصغر نیکو
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (گرايش بازاريابي بين الملل )- زينب دائم الخدمه
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (گرايش بازاريابي) - آزاده مظلوم خراساني
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری -احمد شویلی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی - مصطفی عباسی
دفاعیه رساله دکتری علوم اقتصادی - یکتا اشرفی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري حسابداری - امین رستمی
دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري رشته مديريت گرايش تحقيق در عمليات (پرديس بين الملل) - فریال فرمانی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی - حسن حسنی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی - مرتضی افراشته
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت اجرايي (بازاريابي ) - سجاد بذري
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت (تحقیق در عملیات – پردیس بین الملل) - داود فاضل ترشیزی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري حسابداری - مصطفی زنگی آبادی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري حسابداری - محمد رضا بهمنش
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی - سید هاشم منیری
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصي - فاطمه بهشتی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - آتوسا ارجمند
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - سمیه آقایی نژاد
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی - مهدی جوان بخت
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (بازاريابي بين الملل) - مهند عبدالعباس جاسم الجنابي
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- حسین پارسای سیوکی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- علی قویدل مزار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- حامد نصیری
دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري مديريت (تحقيق در عمليات) / پردیس بین الملل- عليرضـا خاکپور
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی - جعفر عدالتی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی - فاطمه حاجی سامی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت اجرايي (استراتژيک )- سعید نصرتی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (بازاريابي بين الملل)- دانیال کفتان زاده
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- حمیدرضا آزاد
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت گرايش فناوری اطلاعات - حمید بکامیری
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- نیلوفر نادری
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- ندا کلیدری
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (بازرگاني بين الملل ) - مژگان نجات
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- مرتضی صالح مهدی الجعیفری
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت (مدیریت رفتاری) - مصطفی جهانگیر
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي (توليد)- حديث فرازمند
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری - ابوطالب باقری ازغندی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري حسابداری (حسابداری) - احمد احمدی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت فناوري اطلاعات (گرايش سيستم هاي اطلاعاتي پيشرفته) - فرشته داوودی رضوانی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت صنعتي (تولید) - ناهید سالار باباخانی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي (تولید) - جواد باقرزاده
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت اجرايي (بازاريابي ) - نسترن داوودی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت اجرايي (بازاريابي)- زیبا گلفام
دفاعیه رساله دکتری رشته علوم اقتصادی - حامد مرتضی زاده
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری - سیف مهدی العمیدی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي (گرايش استراتژيک)- سمیه مردانی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (گرايش بازرگاني بين الملل)- سیمین مسعودی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی- آسیه باقر پور دوین
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (تحول) - هدیه رحمانی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (بازاريابي بين الملل) - سید سعید سجاد
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي (استراتژيک)- فرشاد قادری
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني – اسماعیل جهید جوید منیهل
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت اجرايي - مهران اکبری
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد (مديريت اجرايي) – شهریار تاتاری
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت تحقیق در عملیات - اردلان فیلی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني – شمس سهيل جليل الربيعي
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت اجرايي مجید صادقیان
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (تحول) - تکتم قرباني
جلسه دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش تحول - نرجس یزدانی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت رفتاری - احمد مؤمنی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی- احسان اسماعیلی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری - محمد حسین نخجوان
پیش دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری - سیف مهدی العمیدی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت صنعتي - ندا عطار مقدم
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری - فاطمه کریمی زارچی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری - اعظم دلپسند
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت گرايش فناوری اطلاعات - الفت گنجی بیدمشک
دفاعیه رساله دکتری رشته علوم اقتصادی - ابوالفضل نوفرستی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري حسابداری - مهدی وکیلیان آقوئی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل - نادیه مهران پور
جلسه دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري مديريت منابع انساني - معصومه عارف
جلسه دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مدیریت تحقیق در عملیات - سیما حدادیان
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- رضا آزاد
جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی - نگین حیدریان
جلسه دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش تحول - مليحه نجيبي
جلسه دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري مديريت منابع انساني - علیرضا ذبیحی خرق
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت اجرايي – محمود عباسی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مدیریت (پردیس بین الملل) - حامد ابراهیم خانی
قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در آزمون جامع دکتری مدیریت 96/8/25
جلسه ی سمینـار رساله ی دکتري - احمد اله یاری بوزنجانی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مديريت بازرگاني – امیر نکودری
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديریت - سیده تکتم پیشوایی
دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري مديريت رفتاري – سعیده باباجانی محمدی
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد روابط بین الملل - ملک بهمن شیردل
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصي- فرزانه بلوکی مقدم
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- زینه جهاد جاسم الاسدی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی- کبری خانی
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری - حامد گرجستانی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- نبيله المالکي
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي- احمد شالچيان
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - عطیه ابوصالحی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت - حسین علائی کاخکی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت گرايش مدیریت رفتاری
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت- احمد شعرباف
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- فريماه تقوي سبزواري
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني - محمّد سيد حسن
دفاعیه رساله دکتری رشته علوم اقتصادی - پروین تشکری صالح
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی- محبوبه قدرت نما
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی- بنفشه تجلی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت بازرگانی- مجتبی نداف شرق
دفاعیه رساله دکتری رشته علوم اقتصادی - حامد صاحب هنر
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی- راحله رجایی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی - سید وحید افضلی بروجنی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی - شیوا محمدی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی - المیرا راجعی پلکویی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی - نرگس ابوالفضلیان
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی - مجید منفرد
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی - مهلا آقایی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد انرژی - گل آرا حسینیان
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت بازرگانی- سیّـدجواد مرتضوی
دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت بازرگانی- حسین نوروزی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی- سمیرا احمدی مقدم
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی- سمیه الهی راد
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی- فاطمه شاکری
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- محمدباقر فکور
دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري رشته مديريت گرايش مديريت رفتاري- حسين خـالقي
دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري رشته مديريت گرايش تحقيق در عمليات- احمـد قربان پور
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- جواد خــرازي
دفاعیه رساله دکتری رشته علوم اقتصادی -
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي- محمّدامين قربان بيگي
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي-
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي- سينا اکبرزاده ميري
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي- سيدعلي ناجي نصرآبادي
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت گرايش تحقیق در عملیات- حسین صادق پور
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي- مصطفي وحيدي
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي- احمد خوشخو
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي- نوشين ملازاده
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي- آسيه رحيمي
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي - مجيد گودرزي
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي- مريم غلامي وسمجاني
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بارزگاني - کورش مهري
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی- سحر آقایی
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی- عارفه زینلی تربتی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- صادق عاجل
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بارزگاني – گرايش تحول- آرزو غيـايي
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی- عطیه رضی کاظمی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- آلاء محمّد ابراهيم
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- مهدی چشمی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی- مریم موسوی دالینی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی- سعید وحیدی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی- مژگان صالح آبادی
دفاعیه رساله دکتری رشته علوم اقتصادی - فرزانه احمدیان یزدی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی- محجوبه مقصودی
جلسه دفاعیه رساله دکتری رشته علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی- اشرف زاده
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی - سیده نفیسه هاشمی اندرخ
دفاعيه‌ي پیشنهاده¬ی دکتري رشته ی مديريت گرايش مدیریت رفتاری - محمود منفرد
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- آزاده رحماني
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- طارق حسن عبدالواحد
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- تکتم ارشيا
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت گرايش مدیریت رفتاری- مهدیه امانی
دفاعيه‌ي پیشنهاده¬ی دکتري رشته¬¬ی مديريت گرايش مدیریت منابع انسانی - سیده فاطمه قاسمپور گنجی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- ثائر حسن کاظم الحرجوصي
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- علاء عبدالزهره علك ظاهر
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت گرايش مدیریت رفتاری - هدا جان نثار احمدی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی- غزاله نجار
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت گرايش تحقیق در عملیات - منیره احمـدی منش
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي- سرور هورزاد
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت گرايش فناوری اطلاعات - کیمیا غفاری
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني - فاطمه خياط
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت گرايش مدیریت رفتاری - سلمان سالاری
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی- سیده محبوبه آل رسول
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- رامین جعفری
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت گرايش تحقیق در عملیات -سیامک خیبری
دفاعيه‌ي پیشنهاده¬ی دکتري رشته¬¬ی مديريت گرايش تحقیق در عملیات- میرحسین سیدی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت گرايش مدیریت منابع انسانی - سمانه صادقیان
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي- مهـدي عباسيون
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- جاسم علي حسن
دفاعیه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- افشین خسروجردی
پیش دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- سلوان کاظم عوجه
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- باقر طالب عبدالکاظم
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- مشتاق یوسف حنیش الحسناوی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی - سید مصیب حسینی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- جاسم آل نهبان
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- نادیه صبحی الجوهر
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- ريا عيدان معيبد الجماس
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- حسین الخیون
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت گرايش مدیریت رفتاری- اسد حصیری
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی -فاطمه آخوندی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- سیده محدثه حسینی
دفاعيه‌ي پیشنهاده¬ی دکتري رشته ی مديريت گرايش تحقیق در عملیات - سید مرتضی هژبرالساداتی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی - مهران عابدخراسانی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت گرايش مدیریت رفتاری- ام کلثوم زراعتگر بورانی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری - کرار حمزه عبدالهادی
جلسه دفاعیه رساله دکتری علوم اقتصادی- ماندانا غفوری ساداتیه
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- اسماعیل حدادی نیا
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل - محمد محمدزاده
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي- وحيده بافندگان
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت گرايش مدیریت رفتار سازمانی- محمدحسین دهنوی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت گرايش مدیریت رفتاری- مهدیه امانی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت گرايش مدیریت رفتاری- جواد یغما
جلسه دفاعیه رساله دکتری رشته علوم اقتصادی - ناهید رجب زاده
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- رویا حسینی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت یازرگانی- سیدهانی هژبرالساداتی
دفاعيه‌ي پیشنهاده دکتري رشته مديريت گرايش رفتار - علی ضیائی بوکانی
دفاعيه‌ي پیشنهاده دکتري رشته مديريت گرايش مدیریت رفتاری- حامد خراسانی طرقی
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی- جواد ناشاد
جلسه دفاعیه رساله دکتری رشته مدیریت گرایش رفتار سازمانی - ابوالفضل عزیزآبادی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- معصومه براتی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- الهه فکوری زاده
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- مرتضی غلامی خادر
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- حمید محمودی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- روح ا... شورئی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- جواد دهقانیان
دفاعیه رساله دکتری رشته: مدیریت - تحقیق درعملیات- احسان جوان راد
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی - عالم رود معجنی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی- آرزو مقتدائی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- ناهید سادات خلیفه سلطانی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی - امید حسینی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی- ملیحه زرین دل
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی- لیلا نادی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی- سپهر استیری
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی- نسرین رائینی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد روابط بین الملل- محمد سلیم صدیقی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- مرتضی حاجی پور
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی - سید سجاد حسینی مقدم
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی - فرشاد زمانیان نجات زاده
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی - مرتضی فرامرزی راد
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی - محمد کاظم اسکندری
دفاعیه رساله دکتری رشته مدیریت - سید وحید شالباف یزدی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی - نسرین شاه نوشی
دفاعیه رساله دکتری رشته علوم اقتصادی - محب الله مطهری
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل -
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی- سیما کشاورز
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی-زهرا عرفان زاده
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی- رضا سرحدی قهری
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی- امیرحسن اکبر خلیل آباد
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی- طیبه عضدی
دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري رشته مديريت گرايش مديريت رفتاري- محمّدصـادق شریفی راد
دفاعیه رساله دکتری رشته اقتصاد توسعه و انرژی- رضا جمشیدی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد روابط بین الملل- ابوالفضل باقری تبار
دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري رشته مديريت گرايش مديريت منابع انساني- منصوره حسيني رباط
دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري رشته مديريت گرايش مديريت رفتاري- وحيـد ميرزايي
دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري رشته مديريت گرايش مديريت رفتاري- سلاله شهوازيان
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي-الهـه پاسبان موشکي
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي- جميله قنبرزاده
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي- مژگان حسن زاده
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- شیخ صالح سیفی سنگاچین
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- عليرضا زارع
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- فرزانه اکبری
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- الهه شبرنگ زاده
تسلیت به آقای میری موسوی به مناسبت درگذشت مادر گرامیشان
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي- سپيده مريد احمدي
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي- سيده سمـن فاطمي
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي - مهرنوش نوروزي راد
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- سعيده حسين زاده
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي- اکرم رمضاني
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- فاطمه حسين پور
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي- ياسمن نوروزي نيک
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- منا خاکزادان
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- فاطمه فنائي
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت فناوري اطلاعات- نعيمه رمضاني
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی -فریبا سرباز
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی - مصطفی لطفی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی - شیوا ملکی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگانی- ناهيد قوامي
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- محمّد خبيري
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي - کيميا ترکمني
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد روابط بین الملل- مریم سادات سیدی دلوئی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- سمانه موسوي
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي- حسام هاشمي نسل
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابرسی- جواد اورادی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- محمّد شاه عبدالعظيمي
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی - محمد علی چمنیان
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی- سعید کمالی فهیم
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی - مجید صفری
دفاعیه رساله دکتری تحقیق در عملیات- مهدی خوبیان
دفاعیه رساله دکتری تحقیق درعملیات- غلامرضا سلطانی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت گرايش مدیریت رفتاری- محمدحسین همایونی راد
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت- حامد محمدی شهرودی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت- احمد اله یاری بوزنجانی
اطلاعیه دانشگاه در خصوص امتحانات روز 21 دی ماه
دفاعيه‌ پیشنهاده دکتري رشته مديريت گرايش تحقیق در عملیات- میلاد حکیم زاده
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي - نسترن گلداني
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت گرايش تحقیق در عملیات- محسن محمدلو
دفاعيه‌ پیشنهاده دکتري رشته مديريت گرايش تحقیق در عملیات - سعیده فرج زاده
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- مونا علي محمدي سلماني
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي – گرايش توليد- فريبا مهدي رضايي
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي – گرايش استراتژيک- وحید قدیمی
اطلاعیه درس مهارتهاي زندگي
دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري رشته مديريت گرايش تحقیق در عملیات- امیـرحسین اخروی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي - مرجان کريمي طرقبه
انتخاب واحد دروس معارف اسلامی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی- محمد زارعی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتی- نجمه سعیدی
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی - فائزه اسماعیل زاده
جلسه دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته مديريت گرايش تحقیق در عملیات - فرشید اسماعیلی کاخکی
جلسه دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته مديريت گرايش علوم رفتاری - داوود خانی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت گرايش مدیریت رفتاری- حسین عبدالله زاده رافی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي- الهام گله دار
زمان برگزاري مصاحبه آزمون جامع دكتري مديريت
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی- محبوبه جمالی
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مدیریت رفتاری- مهدی تقوائی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- افسانه يوسف پور
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد روابط بین الملل- محمد جعفری
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- فرشته صادقي
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت گرايش تحقیق در عملیات- علیرضا خاکپور
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- فاطمه هوشمند
آزمون جامع دوره دکتری علوم اقتصادی
دروس امتحان جامع دكتري و نحوه ارزشيابي نمره بخش شفاهي گروه مديريت
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- جواد رجبعلی زاده
فاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت- میثم ظهوریان ابوترابی
دفاعیه رساله دکتری رشته علوم اقتصادی- سارا شهرکی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی - احمد مغانی
دفاعيه‌ي پیشنهاده¬ی دکتري رشته ی مديريت گرايش تحقیق در عملیات - زکيه شوشتـريان
دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت گرايش تحقیق در عملیات - علی علیزاده زوارم
دفاعيه‌ي پیشنهاده رساله‌ي دکتري رشته مديريت گرايش تحقيق در عمليات- اميـر عليمي
دفاعيه‌ي پیشنهاده رساله‌ي دکتري رشته مديريت گرايش مديريت منابع انساني- کامبيـز نوابي زند
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد روابط بین الملل- محمد صحرایی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- محبوبه روشندل
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- بهروز میربیرجندیان
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- سيمين گلي
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي- نگار کد خدا
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- زهرا حسين نژاد
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي - سيدمحمّدامين جاويد
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- جواد زارع پور
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- پريسا سادات حسني راد
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي- مريم رحمان نيا
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- علی ذوالفقاری
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي- شقایق طلوع نیا
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت فناوري اطلاعات - سید مصطفی جاوید حسینی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت فناوري اطلاعات- اکرم عبداللهيان
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت فناوري اطلاعات- آرزو نـجي
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي- ناهید صانعی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- فرزانه سلیمانی راد
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي- لیلا رحیمی بایگی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد روابط بین الملل- علیرضا محمدزاده
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد روابط بین الملل- سلیمان ارجمند رشیدی
جلسه دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگانی- سمیه زارعی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي- مليحه دهقان بنادکي
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- مجتبي هاشميان
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي- نائمه پروين محبي
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- زهره مهدی زاده
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی- الهه شاه پرست
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگانی- محمد باوندی ثانی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي- سمیرا صوفی حسن آباد
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي- اکرم امیدوار
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت- نرگس راهنما
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت فناوري اطلاعات- ستاره نظامی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- محبوبه قانعي
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت- ليلي طباخيان
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- هاشم طالبي
پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت فناوري اطلاعات- مريم رجبي
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت - ابوالفضل صفايي موحد
دفاعيه‌ رساله‌ دکتري رشته مديريت- سمیرا پور
انتخاب واحد دروس معارف اسلامی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی-فائزه حجتیان
دفاعیه پیشنهاده رساله دکتری - قاسم اسلامی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی - فاطمه لشکری پور
ارتقاء جناب آقای دکتر محمدعلی باقرپور به مرتبه دانشیاری
ارتقاء سرکار خانم دکتر زهرا ناجی عظیمی به مرتبه دانشیاری
دفاعیه رساله دکتری رشته علوم اقتصادی - وحید ارشدی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی - جلیل علی پور
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی - مجید مظلومی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی - ریحانه عباسی سرمزده
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی- مهدی نوقابی
دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت صنعتی - راضیـه میرنژاد
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی - نصرت بامری