لیست اعضای هیات علمی گروه


مصطفی سلیمی فر

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن: 38805378

وبگاه شخصی: mostafa.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: mostafa@um.ac.ir

مصطفی سلیمی فر

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدعلی فلاحی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن: 38805311

وبگاه شخصی: falahi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: falahi@um.ac.ir

محمدعلی فلاحی

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدرضا لطفعلی پور

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن: 38805312

وبگاه شخصی: lotfalipour.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: lotfalipour@um.ac.ir

محمدرضا لطفعلی پور

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدحسین مهدوی عادلی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن: 38805314

وبگاه شخصی: mh-mahdavi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: mh-mahdavi@um.ac.ir

محمدحسین مهدوی عادلی

برنامه درسی هفتگی استاد

محمود هوشمند

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن: 38805316

وبگاه شخصی: m-hoshmand.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: m-hoshmand@um.ac.ir

محمود هوشمند

برنامه درسی هفتگی استاد

تقی ابراهیمی سالاری

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن: 38805318

وبگاه شخصی: ebrahimi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: ebrahimi@um.ac.ir

تقی ابراهیمی سالاری

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدطاهر احمدی شادمهری

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن: 38805315

وبگاه شخصی: shadmhri.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: shadmhri@um.ac.ir

محمدطاهر احمدی شادمهری

برنامه درسی هفتگی استاد

سید محمدجواد رزمی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن: 38805379

وبگاه شخصی: mjrazmi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: mjrazmi@um.ac.ir

سید محمدجواد رزمی

برنامه درسی هفتگی استاد

نرگس صالح نیا

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن: 38805355

وبگاه شخصی: n.salehnia.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: n.salehnia@um.ac.ir

نرگس صالح نیا

برنامه درسی هفتگی استاد

علی اکبر ناجی میدانی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن: 38805320

وبگاه شخصی: naji.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: naji@um.ac.ir

علی اکبر ناجی میدانی

برنامه درسی هفتگی استاد

مسعود همایونی فر

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن: 38805317

وبگاه شخصی: homayounifar.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: homayounifar@um.ac.ir

مسعود همایونی فر

برنامه درسی هفتگی استاد

هادی اسماعیل پورمقدم

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی: esmaeilpour.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: esmaeilpour@um.ac.ir

هادی اسماعیل پورمقدم

برنامه درسی هفتگی استاد

مهدی بهنامه

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن: 38805363

وبگاه شخصی: m.behname.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: m.behname@um.ac.ir

مهدی بهنامه

برنامه درسی هفتگی استاد

علی چشمی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن: 38805367

وبگاه شخصی: a.cheshomi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: a.cheshomi@um.ac.ir

علی چشمی

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدحسین حسین زاده بحرینی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن: 38805304

وبگاه شخصی: m.bahreini.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: m.bahreini@um.ac.ir

محمدحسین حسین زاده بحرینی

برنامه درسی هفتگی استاد

مهدی فیضی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن: 38805369

وبگاه شخصی: feizi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: feizi@um.ac.ir

مهدی فیضی

برنامه درسی هفتگی استاد

هادی قوامی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن: 38805305

وبگاه شخصی: qavami_h.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: qavami_h@um.ac.ir

هادی قوامی

برنامه درسی هفتگی استاد

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

Business

پلی کلينيک کسب وکار