لیست اعضای هیات علمی گروه


مهدی مرادی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805325

وبگاه شخصی:mhd_moradi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mhd_moradi@um.ac.ir

مهدی مرادی

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدعلی باقرپور ولاشانی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805327

وبگاه شخصی:bagherpour.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:bagherpour@um.ac.ir

محمدعلی باقرپور ولاشانی

برنامه درسی هفتگی استاد

رضا حصارزاده

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805376

وبگاه شخصی:hesarzadeh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:hesarzadeh@um.ac.ir

رضا حصارزاده

برنامه درسی هفتگی استاد

مهدی صالحی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805331

وبگاه شخصی:mehdi.salehi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mehdi.salehi@um.ac.ir

مهدی صالحی

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدرضا عباس زاده

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805301

وبگاه شخصی:abbas33.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:abbas33@um.ac.ir

محمدرضا عباس زاده

برنامه درسی هفتگی استاد

فرزانه نصیرزاده

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805328

وبگاه شخصی:nasirzadeh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:nasirzadeh@um.ac.ir

فرزانه نصیرزاده

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدحسین ودیعی نوقابی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805330

وبگاه شخصی:mhvadeei.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mhvadeei@um.ac.ir

محمدحسین ودیعی نوقابی

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدجواد ساعی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805303

وبگاه شخصی:mj-saei.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mj-saei@um.ac.ir

محمدجواد ساعی

برنامه درسی هفتگی استاد

محمود لاری دشت بیاض

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805368

وبگاه شخصی:m.lari.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:m.lari@um.ac.ir

محمود لاری دشت بیاض

برنامه درسی هفتگی استاد

بهزاد کاردان

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805326

وبگاه شخصی:kardan.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:kardan@um.ac.ir

بهزاد کاردان

برنامه درسی هفتگی استاد

امیرآقا میری موسوی

مرتبه علمی: مربی

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805329

وبگاه شخصی:aa-mosavi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:aa-mosavi@um.ac.ir

امیرآقا میری موسوی

برنامه درسی هفتگی استاد