لیست اعضای هیات علمی گروه


مهدی صالحی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن: 38805331

وبگاه شخصی: mehdi.salehi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: mehdi.salehi@um.ac.ir

مهدی  صالحی

برنامه درسی هفتگی استاد

مهدی مرادی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن: 38805325

وبگاه شخصی: mhd_moradi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: mhd_moradi@um.ac.ir

مهدی  مرادی

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدعلی باقرپور ولاشانی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن: 38805327

وبگاه شخصی: bagherpour.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: bagherpour@um.ac.ir

محمدعلی  باقرپور ولاشانی

برنامه درسی هفتگی استاد

رضا حصارزاده

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن: 38805376

وبگاه شخصی: hesarzadeh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: hesarzadeh@um.ac.ir

رضا  حصارزاده

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدرضا عباس زاده

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن: 38805301

وبگاه شخصی: abbas33.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: abbas33@um.ac.ir

محمدرضا  عباس زاده

برنامه درسی هفتگی استاد

محمود لاری دشت بیاض

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن: 38805368

وبگاه شخصی: m.lari.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: m.lari@um.ac.ir

محمود  لاری دشت بیاض

برنامه درسی هفتگی استاد

فرزانه نصیرزاده

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن: 38805328

وبگاه شخصی: nasirzadeh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: nasirzadeh@um.ac.ir

فرزانه  نصیرزاده

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدحسین ودیعی نوقابی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن: 38805330

وبگاه شخصی: mhvadeei.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: mhvadeei@um.ac.ir

محمدحسین  ودیعی نوقابی

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدجواد ساعی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن: 38805303

وبگاه شخصی: mj-saei.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: mj-saei@um.ac.ir

محمدجواد  ساعی

برنامه درسی هفتگی استاد

بهزاد کاردان

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن: 38805326

وبگاه شخصی: kardan.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: kardan@um.ac.ir

بهزاد  کاردان

برنامه درسی هفتگی استاد

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

Business

پلی کلينيک کسب وکار