لیست اعضای هیات علمی گروه


علیرضا پویا

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن: 38805351

وبگاه شخصی: alirezapooya.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: alirezapooya@um.ac.ir

علیرضا پویا

برنامه درسی هفتگی استاد

علیرضا خوراکیان

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن: 38805361

وبگاه شخصی: a.khorakian.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: a.khorakian@um.ac.ir

علیرضا خوراکیان

برنامه درسی هفتگی استاد

فریبرز رحیم نیا

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن: 38805346

وبگاه شخصی: r-nia.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: r-nia@um.ac.ir

فریبرز رحیم نیا

برنامه درسی هفتگی استاد

مصطفی کاظمی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن: 38805347

وبگاه شخصی: kazemi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: kazemi@um.ac.ir

مصطفی کاظمی

برنامه درسی هفتگی استاد

آذر کفاش پور

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن: 38805349

وبگاه شخصی: kafashpor.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: kafashpor@um.ac.ir

آذر کفاش پور

برنامه درسی هفتگی استاد

محمد مهرآیین

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن: 38805350

وبگاه شخصی: m-lagzian.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: m-lagzian@um.ac.ir

محمد مهرآیین

برنامه درسی هفتگی استاد

زهرا ناجی عظیمی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن: 38805352

وبگاه شخصی: znajiazimi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: znajiazimi@um.ac.ir

زهرا ناجی عظیمی

برنامه درسی هفتگی استاد

علی شیرازی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن: 38805306

وبگاه شخصی: a-shirazi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: a-shirazi@um.ac.ir

علی شیرازی

برنامه درسی هفتگی استاد

امیر محمد فکور ثقیه

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن: 38805371

وبگاه شخصی: amf.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: amf@um.ac.ir

امیر محمد فکور ثقیه

برنامه درسی هفتگی استاد

ناصر مطهری فریمانی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن: 38805373

وبگاه شخصی: n.motahari.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: n.motahari@um.ac.ir

ناصر مطهری فریمانی

برنامه درسی هفتگی استاد

غلامرضا ملک زاده

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن: 38805374

وبگاه شخصی: malekzadeh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: malekzadeh@um.ac.ir

غلامرضا ملک زاده

برنامه درسی هفتگی استاد

یعقوب مهارتی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن: 38805380

وبگاه شخصی: maharati.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: maharati@um.ac.ir

یعقوب مهارتی

برنامه درسی هفتگی استاد

قاسم اسلامی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی: gh.eslami.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: gh.eslami@um.ac.ir

قاسم اسلامی

برنامه درسی هفتگی استاد

روح اله باقری

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی: rbagheri.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: rbagheri@um.ac.ir

روح اله باقری

برنامه درسی هفتگی استاد

مجتبی پورسلیمی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن: 38805370

وبگاه شخصی: poursalimi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: poursalimi@um.ac.ir

مجتبی پورسلیمی

برنامه درسی هفتگی استاد

علیرضا حدادیان

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن: 38805365

وبگاه شخصی: hadadian.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: hadadian@um.ac.ir

علیرضا حدادیان

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدمهدی فراحی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن: 38805372

وبگاه شخصی: mhdfarahi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: mfarahi@um.ac.ir

محمدمهدی فراحی

برنامه درسی هفتگی استاد

احمد لطیفیان

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن: 38805307

وبگاه شخصی: latifian.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: latifian@um.ac.ir

احمد لطیفیان

برنامه درسی هفتگی استاد

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

Business

پلی کلينيک کسب وکار