لیست اعضای هیات علمی گروه


عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38806300

وبگاه شخصی:javan-j.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:javan-j@um.ac.ir

عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی

برنامه درسی هفتگی استاد

سیدحسین حسینی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805332

وبگاه شخصی:shosseini.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:shosseini@um.ac.ir

سیدحسین حسینی

برنامه درسی هفتگی استاد

سیدمحمدمهدی قبولی درافشان

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805335

وبگاه شخصی:ghaboli.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ghaboli@um.ac.ir

سیدمحمدمهدی قبولی درافشان

برنامه درسی هفتگی استاد

سعید محسنی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805336

وبگاه شخصی:s-mohseni.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:s-mohseni@um.ac.ir

سعید محسنی

برنامه درسی هفتگی استاد

اعظم امینی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805381

وبگاه شخصی:amini.az.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:amini.az@um.ac.ir

اعظم امینی

برنامه درسی هفتگی استاد

اعظم انصاری

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805377

وبگاه شخصی:aansari.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:aansari@um.ac.ir

اعظم انصاری

برنامه درسی هفتگی استاد

عبدالله خدابخشی شلمزاری

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805358

وبگاه شخصی:dr_khodabakhshi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:dr_khodabakhshi@um.ac.ir

عبدالله خدابخشی شلمزاری

برنامه درسی هفتگی استاد

غلامرضا خواجی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805333

وبگاه شخصی:khaji.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:khaji@um.ac.ir

غلامرضا خواجی

برنامه درسی هفتگی استاد

سیدمحمدجواد ساداتی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:mj.sadati.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mj.sadati@um.ac.ir

سیدمحمدجواد ساداتی

برنامه درسی هفتگی استاد

سید مهدی سیدزاده ثانی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805362

وبگاه شخصی:seidzadeh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:seidzadeh@um.ac.ir

سید مهدی سیدزاده ثانی

برنامه درسی هفتگی استاد

جعفر شفیعی سردشت

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805383

وبگاه شخصی:jshafiee.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:jshafiee@um.ac.ir

جعفر شفیعی سردشت

برنامه درسی هفتگی استاد

محمد عابدی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805334

وبگاه شخصی:dr.m.abedi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:dr.m.abedi@um.ac.ir

محمد عابدی

برنامه درسی هفتگی استاد

رضا معبودی نیشابوری

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805339

وبگاه شخصی:maboudi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:maboudi@um.ac.ir

رضا معبودی نیشابوری

برنامه درسی هفتگی استاد

حسام قبانچی

مرتبه علمی: مربی

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805337

وبگاه شخصی:ghapanchi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ghapanchi@um.ac.ir

حسام قبانچی

برنامه درسی هفتگی استاد