محسن خلیلی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805357

وبگاه شخصی:khalilim.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:khalilim@um.ac.ir

محسن خلیلی

برنامه درسی هفتگی استاد

سیدحسین اطهری

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805358

وبگاه شخصی:athari.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:athari@um.ac.ir

سیدحسین اطهری

برنامه درسی هفتگی استاد

سیدمحمدعلی تقوی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805302

وبگاه شخصی:smataghavi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:smataghavi@um.ac.ir

سیدمحمدعلی تقوی

برنامه درسی هفتگی استاد

وحید سینائی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805356

وبگاه شخصی:sinaee.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:sinaee@um.ac.ir

وحید سینائی

برنامه درسی هفتگی استاد

مرتضی منشادی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805354

وبگاه شخصی:manshadi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:manshadi@um.ac.ir

مرتضی منشادی

برنامه درسی هفتگی استاد

مهدی نجف زاده

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805359

وبگاه شخصی:m.najafzadeh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:m.najafzadeh@um.ac.ir

مهدی نجف زاده

برنامه درسی هفتگی استاد

شیرزاد آزاد

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805385

وبگاه شخصی:azad.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:azad@um.ac.ir

شیرزاد آزاد

برنامه درسی هفتگی استاد

روح اله اسلامی شعبجره

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805375

وبگاه شخصی:eslami.r.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:eslami.r@um.ac.ir

روح اله اسلامی شعبجره

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدجواد رنجکش

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805360

وبگاه شخصی:ranjkesh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ranjkesh@um.ac.ir

محمدجواد رنجکش

برنامه درسی هفتگی استاد

سید احمد فاطمی نژاد

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805366

وبگاه شخصی:a.fatemi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:a.fatemi@um.ac.ir

سید احمد فاطمی نژاد

برنامه درسی هفتگی استاد

احمد محقر

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805353

وبگاه شخصی:a-mohaghar.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:a-mohaghar@um.ac.ir

احمد محقر

برنامه درسی هفتگی استاد