• کارشناسی ( جاری: 273)
  • علوم اقتصادی ( جاری: 70)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی ( جاری: 98)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد نظری ( جاری: 105)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 140)
  • علوم اقتصادی ( جاری: 43)
  • اقتصاد انرژی ( جاری: 43)
  • توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی ( آموزش محور ) ( جاری: 3)
  • توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی ( جاری: 48)
  • علوم اقتصادی (آموزش محور) ( جاری: 3)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 49)
  • علوم اقتصادی ( جاری: 44)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد نظری ( جاری: 5)