• کارشناسی ( جاری: 299)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد نظری ( جاری: 8)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی ( جاری: 10)
  • علوم اقتصادی ( جاری: 74)
  • اقتصاد ( جاری: 207)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 178)
  • اقتصاد انرژی ( جاری: 10)
  • علوم اقتصادی (آموزش محور) ( جاری: 1)
  • توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی ( آموزش محور ) ( جاری: 1)
  • توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی ( جاری: 12)
  • علوم اقتصادی ( جاری: 8)
  • علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ( جاری: 52)
  • علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی ( جاری: 55)
  • علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (آموزش محور) ( جاری: 2)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد نظری ( جاری: 32)
  • علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی ( جاری: 5)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 83)
  • علوم اقتصادی ( جاری: 33)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد نظری ( جاری: 5)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد پولی ( جاری: 9)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد منابع ( جاری: 9)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد بین الملل ( جاری: 7)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد ایران ( جاری: 8)
  • علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی ( جاری: 12)

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

تور مجاری دانشکده