• کارشناسی ( جاری: 302)
  • علوم اقتصادی ( جاری: 76)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی ( جاری: 48)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد نظری ( جاری: 42)
  • اقتصاد ( جاری: 136)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 187)
  • علوم اقتصادی ( جاری: 22)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد نظری ( جاری: 18)
  • اقتصاد انرژی ( جاری: 24)
  • توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی ( جاری: 28)
  • علوم اقتصادی (آموزش محور) ( جاری: 2)
  • علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ( جاری: 50)
  • علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی ( جاری: 42)
  • اقتصاد انرژی (آموزش محور) ( جاری: 1)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 78)
  • علوم اقتصادی ( جاری: 38)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد نظری ( جاری: 5)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد پولی ( جاری: 6)
  • علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی ( جاری: 6)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد بین الملل ( جاری: 8)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد منابع ( جاری: 7)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد ایران ( جاری: 8)