• کارشناسی ( جاری: 299)
  • علوم اقتصادی ( جاری: 72)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی ( جاری: 80)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد نظری ( جاری: 87)
  • اقتصاد ( جاری: 60)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 179)
  • علوم اقتصادی ( جاری: 33)
  • اقتصاد انرژی ( جاری: 41)
  • توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی ( آموزش محور ) ( جاری: 2)
  • توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی ( جاری: 47)
  • علوم اقتصادی (آموزش محور) ( جاری: 4)
  • علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ( جاری: 31)
  • علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی ( جاری: 21)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 65)
  • علوم اقتصادی ( جاری: 44)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد نظری ( جاری: 5)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد پولی ( جاری: 3)
  • علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی ( جاری: 2)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد بین الملل ( جاری: 3)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد منابع ( جاری: 3)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد ایران ( جاری: 5)