• کارشناسی ( جاری: 276)
  • علوم اقتصادی ( جاری: 71)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی ( جاری: 70)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد نظری ( جاری: 76)
  • اقتصاد ( جاری: 59)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 147)
  • علوم اقتصادی ( جاری: 26)
  • اقتصاد انرژی ( جاری: 34)
  • توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی ( آموزش محور ) ( جاری: 1)
  • توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی ( جاری: 34)
  • علوم اقتصادی (آموزش محور) ( جاری: 4)
  • علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ( جاری: 29)
  • علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی ( جاری: 19)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 61)
  • علوم اقتصادی ( جاری: 40)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد نظری ( جاری: 5)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد پولی ( جاری: 3)
  • علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی ( جاری: 2)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد بین الملل ( جاری: 3)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد منابع ( جاری: 3)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد ایران ( جاری: 5)