• کارشناسی ( جاری: 255)
  • علوم اقتصادی ( جاری: 69)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی ( جاری: 91)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد نظری ( جاری: 95)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 135)
  • علوم اقتصادی ( جاری: 40)
  • اقتصاد انرژی ( جاری: 43)
  • توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی ( آموزش محور ) ( جاری: 1)
  • توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی ( جاری: 48)
  • علوم اقتصادی (آموزش محور) ( جاری: 3)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 50)
  • علوم اقتصادی ( جاری: 45)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد نظری ( جاری: 5)