• کارشناسی ( جاری: 277)
  • علوم اقتصادی ( جاری: 73)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی ( جاری: 72)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد نظری ( جاری: 73)
  • اقتصاد ( جاری: 59)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 155)
  • علوم اقتصادی ( جاری: 27)
  • اقتصاد انرژی ( جاری: 34)
  • توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی ( آموزش محور ) ( جاری: 2)
  • توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی ( جاری: 33)
  • علوم اقتصادی (آموزش محور) ( جاری: 4)
  • علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ( جاری: 32)
  • علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی ( جاری: 23)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 59)
  • علوم اقتصادی ( جاری: 39)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد نظری ( جاری: 5)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد پولی ( جاری: 2)
  • علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی ( جاری: 3)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد بین الملل ( جاری: 3)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد منابع ( جاری: 3)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد ایران ( جاری: 4)