• کارشناسی ( جاری: 303)
  • علوم اقتصادی ( جاری: 78)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی ( جاری: 17)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد نظری ( جاری: 15)
  • اقتصاد ( جاری: 193)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 185)
  • علوم اقتصادی ( جاری: 15)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد نظری ( جاری: 30)
  • اقتصاد انرژی ( جاری: 11)
  • توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی ( آموزش محور ) ( جاری: 1)
  • توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی ( جاری: 19)
  • علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ( جاری: 57)
  • علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی ( جاری: 47)
  • علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (آموزش محور) ( جاری: 2)
  • علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی (آموزش محور) ( جاری: 3)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 81)
  • علوم اقتصادی ( جاری: 33)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد نظری ( جاری: 5)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد پولی ( جاری: 8)
  • علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی ( جاری: 11)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد بین الملل ( جاری: 7)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد منابع ( جاری: 9)
  • علوم اقتصادی - اقتصاد ایران ( جاری: 8)