برنامه ی درسی هفتگی استاد (احمد لطیفیان) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه روانشناسی کار(3.00),(),شروع زوج مبانی سازمان ومدیریت(3.00),(کلاس 204),شروع زوج
یکشنبه
دوشنبه مبانی سازمان ومدیریت(3.00),(کلاس 112),شروع زوج
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه