برنامه ی درسی هفتگی استاد (احمد لطیفیان) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه
یکشنبه روان شناسی صنعتی(2.00),(کلاس 112),شروع زوج
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه روان شناسی صنعتی(2.00),(کلاس 102),شروع زوج
پنج شنبه