برنامه درسی هفتگی استاد (مهدی مرادی) نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۸

شنبه تصمیم گیری در مسایل مالی و سرمایه گذاری(2.00),(کلاس 212دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج
یکشنبه تئوری های حسابداری(3.00),(کلاس 212دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج تئوری های حسابداری(3.00),(کلاس 212دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج
دوشنبه سیستم های اطلاعاتی حسابداری (AIS)(2.00),(کلاس 118 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج توسعه عقاید وافکارحسابداری(3.00),(کلاس 212دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج تئوری ها و پژوهش ها در حسابداری مدیریت(2.00),(کلاس 212دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج مدیریت اوراق بهاداروسرمایه گذاری(3.00),(کلاس 212دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج
سه شنبه حسابرسی پیشرفته(2.00),(کلاس 118 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج مدیریت اوراق بهاداروسرمایه گذاری(3.00),(کلاس 212دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد
چهارشنبه مبانی حسابداری مدیریت(3.00),(کلاس 118 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج مبانی حسابداری مدیریت(3.00),(کلاس 104دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج
پنج شنبه