برنامه درسی هفتگی استاد (سید امیر میری موسوی) نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۸

شنبه
یکشنبه حسابداری پیشرفته -2(3.00),(),شروع فرد
دوشنبه
سه شنبه حسابداری پیشرفته -2(3.00),(کلاس 115 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج
چهارشنبه
پنج شنبه