برنامه درسی هفتگی استاد (فرزانه نصیرزاده) نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۸

شنبه حسابداری مدیریت(3.00),(کلاس 118 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج تصمیم گیری در مسائل مالی وسرمایه گذاری(2.00),(کلاس 212دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج
یکشنبه حسابداری مدیریت(3.00),(کلاس 118 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج تئوری حسابداری(1)(3.00),(کلاس 109 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج
دوشنبه تئوری حسابداری(2.00),(کلاس 119 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج تئوری حسابداری(1)(3.00),(کلاس 109 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج
سه شنبه تئوری های پیشرفته در حسابداری مالی(2.00),(کلاس111دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج
چهارشنبه تئوری های پیشرفته در حسابداری مالی(2.00),(کلاس111دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج
پنج شنبه