برنامه درسی هفتگی استاد (محمدجواد ساعی) نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۸

شنبه حسابداری پیشرفته -2(3.00),(کلاس 104دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج بررسی موارد خاص در حسابداری(2.00),(کلاس 109 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج تئوری حسابداری (2)(3.00),(کلاس 119 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج مدیریت و ارزیابی عملکرد ابزارها و سیستم ها(2.00),(کلاس 212دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج
یکشنبه تئوری حسابداری (2)(3.00),(کلاس 104دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج بررسی موارد خاص در حسابداری(2.00),(کلاس 212دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج بررسی موارد خاص در حسابداری(2.00),(کلاس 212دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج
دوشنبه تئوری حسابداری (2)(3.00),(کلاس 104دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج
سه شنبه تئوری حسابداری (2)(3.00),(کلاس 119 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد
چهارشنبه
پنج شنبه