برنامه درسی هفتگی استاد (محمدحسین ودیعی نوقابی) نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۸

شنبه اصول حسابداری -1(4.00),(کلاس 118 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج اصول حسابداری -1(4.00),(کلاس 104دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج
یکشنبه اصول حسابداری -1(4.00),(کلاس 104دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج اصول حسابداری -1(4.00),(کلاس 104دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد
دوشنبه اصول حسابداری -1(4.00),(کلاس 118 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج
سه شنبه اصول حسابداری -1(4.00),(کلاس 104دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری با رویکرد استراتژیک(2.00),(کلاس 118 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج
چهارشنبه
پنج شنبه