برنامه درسی هفتگی استاد (محمود لاری دشت بیاض) نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۸

شنبه
یکشنبه زبان خارجی -3(2.00),(کلاس 119 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج بررسی مسایل کاربردی در حسابرسی (پروژه حسابرسی)(3.00),(کلاس 118 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج سیستم های اطلاعاتی حسابداری (AIS)(2.00),(کلاس 212دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج
دوشنبه بررسی موارد خاص در حسابرسی (افته کاوی)(2.00),(کلاس 118 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج
سه شنبه مباحث جاری حسابداری(2.00),(کلاس 109 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج
چهارشنبه
پنج شنبه