برنامه درسی هفتگی استاد (محمدعلی باقرپور ولاشانی) نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۸

شنبه حسابرسی داخلی(3.00),(کلاس 109 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج حسابرسی داخلی(3.00),(کلاس 118 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد
یکشنبه حسابرسی پیشرفته(2.00),(کلاس 109 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه