برنامه درسی هفتگی استاد (رضا حصارزاده) نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۸

شنبه مباحث جاری درحسابداری(2.00),(کلاس 104دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج استاندارد های حسابداری و بین المللی(2.00),(کلاس 212دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج
یکشنبه تحلیل آماری(2.00),(کلاس 104دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج
دوشنبه
سه شنبه فلسفه علم و روش تحقیق(2.00),(کلاس111دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج فلسفه علم و روش تحقیق(2.00),(کلاس 104دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج
چهارشنبه روش تحقیق پیشرفته(2.00),(کلاس 109 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج
پنج شنبه