برنامه درسی هفتگی استاد (مهدی صالحی) نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۸

شنبه
یکشنبه روش تحقیق پیشرفته(2.00),(کلاس 304 دانشکده حقوق و علوم سیاسی ),شروع زوج تئوری حسابداری(1)(3.00),(کلاس 118 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج
دوشنبه تئوری حسابداری(1)(3.00),(کلاس 119 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج تئوری ها و پژوهش های حسابرسی(2.00),(کلاس 109 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج
سه شنبه تئوری ها و پژوهش های حسابرسی(2.00),(کلاس 212دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج حسابرسی عمومی(2.00),(کلاس 109 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج
چهارشنبه تئوری های مالی و سرمایه گذاری(2.00),(کلاس 106دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج
پنج شنبه