برنامه درسی هفتگی استاد (محمدرضا عباس زاده) نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۸

شنبه اصول حسابداری -3(4.00),(کلاس 106دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج
یکشنبه
دوشنبه بررسی پیشرفتها وتحقیقات جاری درحسابداری(3.00),(کلاس 212دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج مباحث جاری حسابداری(2.00),(کلاس 208 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج حسابداری میانه -2(4.00),(کلاس 104دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج
سه شنبه اصول حسابداری -3(4.00),(کلاس 106دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد تئوری های حسابداری(3.00),(کلاس111دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج مباحث جاری حسابداری(2.00),(کلاس 106دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج بررسی پیشرفتها وتحقیقات جاری درحسابداری(3.00),(کلاس 212دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد
چهارشنبه تئوری های حسابداری(3.00),(کلاس111دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد
پنج شنبه