برنامه درسی هفتگی استاد (بهزاد کاردان) نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۸

شنبه
یکشنبه
دوشنبه حسابداری پیشرفته -1(3.00),(کلاس 109 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج
سه شنبه حسابداری پیشرفته -1(3.00),(کلاس 109 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج حسابداری مدیریت(3.00),(کلاس 109 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج حسابداری مدیریت(3.00),(کلاس 106دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد
چهارشنبه تئوری های مالی و سرمایه گذاری(2.00),(کلاس 212دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج
پنج شنبه