برنامه ی درسی هفتگی استاد (مصطفی کاظمی) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه تحقیق درعملیات - 1(3.00),(کلاس 103),شروع فرد کاربرد تئوری تصمیم گیری در مدیریت(2.00),(کلاس 119),شروع زوج
یکشنبه تصمیم گیری بامعیارهای چندگانه(3.00),(کلاس 212),شروع زوج تصمیم گیری بامعیارهای چندگانه(3.00),(کلاس 212),شروع فرد
دوشنبه
سه شنبه تحقیق درعملیات - 1(3.00),(کلاس 103),شروع زوج کاربرد تئوری تصمیم گیری در مدیریت(2.00),(کلاس 103),شروع زوج
چهارشنبه
پنج شنبه