برنامه ی درسی هفتگی استاد (مصطفی کاظمی) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه بهره وری وتجزیه وتحلیل آن در سازمان(3.00),(),شروع زوج تحقیق درعملیات - 1(3.00),(کلاس 103),شروع فرد مدیریت کیفیت بهره وری(2.00),(کلاس 103),شروع زوج
یکشنبه تحقیق در عملیات نرم(2.00),(کلاس 103),شروع زوج
دوشنبه
سه شنبه تحقیق درعملیات - 1(3.00),(کلاس 103),شروع زوج
چهارشنبه
پنج شنبه