برنامه ی درسی هفتگی استاد (آذر کفاش پور) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه تصمیم گیری وتعیین خط مشی دولتها(3.00),(),شروع زوج بازارشناسی و مسائل بازار(2.00),(کلاس 209),شروع زوج
یکشنبه مدیریت استراتژیک پیشرفته(2.00),(کلاس 212),شروع زوج
دوشنبه استراتژی مدیریت منابع انسانی(3.00),(کلاس 212),شروع زوج مدیریت استراتژیک(2.00),(کلاس114),شروع زوج استراتژی مدیریت منابع انسانی(3.00),(کلاس 212),شروع فرد
سه شنبه مدیریت استراتژیک صنعتی(2.00),(کلاس 209),شروع زوج
چهارشنبه
پنج شنبه