برنامه ی درسی هفتگی استاد (آذر کفاش پور) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه بازاریابی(2.00),(کلاس 209),شروع زوج بازاریابی(2.00),(کلاس 209),شروع فرد
یکشنبه بازاریابی بین الملل(2.00),(کلاس 117),شروع زوج
دوشنبه بازاریابی استراتژیک(2.00),(کلاس 209),شروع زوج بازاریابی(2.00),(کلاس 209),شروع فرد
سه شنبه مدیریت روابط مشتری(2.00),(),شروع زوج
چهارشنبه بازاریابی استراتژیک(2.00),(کلاس114),شروع زوج بازار یابی الکترونیکی(2.00),(),شروع زوج
پنج شنبه