برنامه ی درسی هفتگی استاد (علی شیرازی) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته وکاربرد آن درحسابرسی(3.00),(),شروع زوج
یکشنبه
دوشنبه مدیریت منابع انسانی پیشرفته(2.00),(کلاس 209),شروع زوج
سه شنبه مبانی سازمان و مدیریت(3.00),(کلاس107),شروع زوج مهارت¬آموزی، آموزش و توسعه¬¬ی منابع انسانی(2.00),(کلاس 209),شروع زوج
چهارشنبه مدیریت منابع انسانی پیشرفته(2.00),(کلاس 209),شروع زوج مبانی سازمان و مدیریت(3.00),(کلاس 112),شروع فرد
پنج شنبه