برنامه ی درسی هفتگی استاد (علی شیرازی) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه
یکشنبه مبانی سازمان ومدیریت(3.00),(کلاس 112),شروع زوج مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته(2.00),(کلاس 212),شروع زوج
دوشنبه
سه شنبه مبانی سازمان ومدیریت(3.00),(کلاس113),شروع زوج راهبردهای مدیریت منابع انسانی(2.00),(کلاس 212),شروع زوج
چهارشنبه
پنج شنبه