برنامه ی درسی هفتگی استاد (محمدمهدی فراحی) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه جامعه شناسی سازمانها(3.00),(),شروع زوج مدیریت حقوق و دستمزد(2.00),(کلاس 118),شروع زوج تحلیل رفتاری ومدیریت منابع انسانی(2.00),(کلاس 118),شروع زوج
یکشنبه تحلیل مسائل برنامه ریزی نیروی انسانی(3.00),(کلاس 209),شروع زوج تحلیل مسائل برنامه ریزی نیروی انسانی(3.00),(کلاس 209),شروع فرد
دوشنبه
سه شنبه نظریه¬های مدیریت دولتی(2.00),(کلاس 119),شروع زوج بازمهندسی تشکیلات دولتی(2.00),(کلاس113),شروع زوج
چهارشنبه تئوری مدیریت پیشرفته(2.00),(),شروع زوج تئوری مدیریت پیشرفته(2.00),(),شروع زوج
پنج شنبه