برنامه ی درسی هفتگی استاد (محمدمهدی فراحی) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه سازماندهی واصلاح تشکیلات وروشها(3.00),(),شروع زوج
یکشنبه مدیریت منابع انسانی(3.00),(کلاس 103),شروع زوج
دوشنبه مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی(2.00),(کلاس 112),شروع زوج سمینار( تحقیق وتتبع نظری)(2.00),(),شروع زوج
سه شنبه مدیریت منابع انسانی(3.00),(کلاس113),شروع فرد برنامه¬ریزی منابع انسانی در بخش دولتی(2.00),(کلاس 106),شروع زوج
چهارشنبه
پنج شنبه