مصطفی کریم زاده

دکتر مصطفی کریم زاده

استادیار، گروه اقتصاد
دانشکده علوم اداری و اقتصادی
دکتری Ph.D علوم اقتصادی، دانشگاه اصفهان، ایران، ۱۳۸۹

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

tour

تور مجازی دانشکده

3 گروه آموزشی
21 رشته/مقطع تحصیلی
47 عضو هیات علمی
بیش از 1800 دانشجو
412 دانشجوی بین المللی
بیش از 8000 دانش آموخته