مهلت تحویل پايان نامه نیمسال دوم 1399-1400

به اطلاع كليه دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري مي رساند بنا به مصوبه ي هيات رئيسه دانشكده و به منظور ارتقاي كيفيت برگزاري دفاعيه پايان نامه ها، مقرر گرديد جلسات دفاع پايان نامه هايي تا 1400/6/31 برگزار گرددكه تا تاريخ 1400/6/3 پس از تاييد اساتيد محترم راهنما و مشاور به آموزش دانشكده تحويل شود.

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده