قابل توجه دانشجویان دکتری

قابل توجه دانشجویان دکتری

دانشجویان دکتري که می خواهند دفاع از رساله نمایند، جهت ارتباط سنجی مقاله های مستخرج از رساله، لازم است کاربرگ شماره 6 را تکمیل نموده به همراه صفحه اول مقالات چاپ شده یا پذیرش شده به انضمام نامه پذیرش مقاله پذیرش شده، اسکن نموده و جهت بررسی و اعلام نظر معاونت پژوهشی دانشکده، آنها را به کارشناس گروه مربوطه ارسال نمایند.

همچنین با توجه به ماده 5 آیین نامه پژوهشی دانشجویان دکتری، دانشجویان باید دو جلسه ارائه شفاهی از پیشرفت کار رساله در حضور اعضای گروه و دانشجویان داشته باشند در صورت عدم اجرای این آیین نامه، نمره گزارش پیشرفت کار در ارزشیابی نهایی رساله اعمال نخواهد شد.

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده