دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- پونه نصیری

 

بررسی میزان تأثیر نوسانات نرخ ارز برنا اطمینانی بازدهی بازار سهام ایران

 

ارائه کننده : پونه نصیری

 

استاد راهنما: دکتر مصطفی سلیمی فر

 

استاد مشاور : دکتر مهدی خداپرست

 

اساتید داور : دکتر محمد طاهر احمدی شادمهر (نماینده تحصیلات تکمیلی)

 

دکتر هادی اسماعیل پور مقدم

 

زمان: ساعت: 12 روز چهارشنبه 1400/7/21

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده