دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- مینا اقتصادی

 

بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی و دسترسی به مواد غذایی در کشورهای منتخب با استفاده از رهیافت رگرسیون مشاهدات به ظاهر نامرتبط

 

ارائه کننده : مینا حمیدی

 

استاد راهنما: دکتر سید سعید ملک الساداتی

 

استاد مشاور : دکتر نرگس صالح نیا

 

اساتید داور : دکتر محمد رضا لطفعلی پور (نماینده تحصیلات تکمیلی)

 

دکتر مهدی بهنامه

 

زمان: ساعت: 12 روز یکشنبه 1400/7/18

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده