دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري مديريت دولتی (مدیریت منابع انسانی) - شیلا منظم ابراهیم پور

 

طراحي مدل کنترل بهينه ي برنامه ريزي نيروي کار با لحاظ مهارت هاي موردنياز نيروي کار بخش سلامت (مورد مطالعه: پرستاران بيمارستان مادر)

 

به منظور رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي جهت جلوگيري از انتشار ويروس کوويد 19 (کرونا)، اين جلسه به صورت آنلاین و بدون هرگونه مهمان برگزار خواهد شد

 

 ارائه کننده: شيلا منظم ابراهيم پور

 

اساتيد راهنما: دکتر فريبرز رحيم نيا

دکتر عليرضا پويا

 

اساتيد مشاور: دکتر محمّدمهدي فراحي

دکتر مرتضي پاک دامن

 

اساتيد داور: دکتر نورمحمّد يعقوبي

دکتر مصطفي کاظمي

دکتر علي شيرازي

 

نماينده  ي تحصيلات تکميلي: دکتر آذر کفاش پور

 

زمان: ساعت 10 روز  سه شنبه 1400/07/27

 

مکان : دانشکده ي علوم اداري و اقتصادي

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده