دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- مجید انصاری

 

ارزیابی تاثیر انرژی های تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی(مطالعه موردی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه)

 

ارائه کننده : مجید انصاری

 

استاد راهنما: دکتر مهدی خداپرست

 

استاد مشاور : دکتر مهدی بهنامه

 

اساتید داور : دکتر نرگس صالح نیا (نماینده تحصیلات تکمیلی)

دکتر تقی ابراهیمی سالاری

 

زمان: ساعت: 12 روز چهارشنبه 1400/7/28

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده