دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- سجاد ناصری

 

ارزیابی تاثیر میانگین سنی جمعیت بر تورم در ایران

 

ارائه کننده : سجاد ناصری

 

استاد راهنما: دکتر حسن تحصیلی

 

استاد مشاور : دکتر مهدی بهنامه

 

اساتید داور : دکتر محمد طاهر احمدی شادمهری (نماینده تحصیلات تکمیلی)

 

دکتر هادی اسماعیل پور مقدم

 

زمان: ساعت: 12 روز دوشنبه 1400/7/26

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده