دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- سخی بخش اسدی

 

 

عوامل موثر بر ترک تحصیل کودکان کار در افغانستان مطالعه موردی شهر مزار شریف

 

ارائه کننده : سخی بخش اسدی

 

استاد راهنما: سید مهدی مصطفوی

 

استاد مشاور : سید سعید ملک الساداتی

 

اساتید داور : دکتر مهدی فیضی (نماینده تحصیلات تکمیلی)

 

دکتر علی چشمی

 

زمان: ساعت: 12 روز چهارشنبه 1400/7/28

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده