دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- علی محمدی

 

 

اثر رانت منابع و حکمرانی خوب بر ردپای اکولوژیک

 

ارائه کننده : علی محمدی

 

استاد راهنما: دکتر محمد رضا لطفعلی پور

 

استاد مشاور : دکتر نرگس صالح نیا

 

اساتید داور : دکتر هادی قوامی

 

دکتر هادی اسماعیل پور مقدم (نماینده تحصیلات تکمیلی)

 

زمان: ساعت: 12 روز یکشنبه 1400/7/25

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده