دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- رسول رافع زغیر اللامی

مقایسه تاثیر پاندمی کرونا و سارس بر بازار (مطالعه موردی: کشورهای منتخب به تفکیک قاره های اروپا اسیا امریکا)

 

ارائه کننده : رسول رافع زغیر اللامی

 

استاد راهنما: دکتر احمد صباحی

 

استاد مشاور : دکتر تقی ابراهیمی سالاری

 

اساتید داور : دکتر محمود هوشمند (نماینده تحصیلات تکمیلی)

دکتر مهدی فیضی

 

زمان: ساعت: 12 روز سه شنبه 1400/8/11

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده