دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- علیرضا فرمانی

 

بررسی تاثیر کوتاه مدت و بلند مدت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ضریب جینی در ایران

 

ارائه کننده : علیرضا فرمانی

 

استاد راهنما: دکتر حسن تحصیلی

 

استاد مشاور : دکتر مصطفی کریم زاده

 

اساتید داور : دکتر مهدی بهنامه (نماینده تحصیلات تکمیلی)

دکتر هادی اسماعیل پور

 

زمان: ساعت: 12 روز چهارشنبه 1400/10/08

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده