لیست اعضای هیات علمی گروه


مصطفی سلیمی فر

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805378

وبگاه شخصی:mostafa.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mostafa@um.ac.ir

مصطفی سلیمی فر

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدعلی فلاحی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805311

وبگاه شخصی:falahi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:falahi@um.ac.ir

محمدعلی فلاحی

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدرضا لطفعلی پور

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805312

وبگاه شخصی:lotfalipour.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:lotfalipour@um.ac.ir

محمدرضا لطفعلی پور

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدحسین مهدوی عادلی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805314

وبگاه شخصی:mh-mahdavi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mh-mahdavi@um.ac.ir

محمدحسین مهدوی عادلی

برنامه درسی هفتگی استاد

محمود هوشمند

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805316

وبگاه شخصی:m-hoshmand.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:m-hoshmand@um.ac.ir

محمود هوشمند

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدطاهر احمدی شادمهری

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805315

وبگاه شخصی:shadmhri.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:shadmhri@um.ac.ir

محمدطاهر احمدی شادمهری

برنامه درسی هفتگی استاد

سید محمدجواد رزمی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805379

وبگاه شخصی:mjrazmi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mjrazmi@um.ac.ir

سید محمدجواد رزمی

برنامه درسی هفتگی استاد

احمد سیفی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805309

وبگاه شخصی:spring05.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:spring05@um.ac.ir

احمد سیفی

برنامه درسی هفتگی استاد

علی اکبر ناجی میدانی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805320

وبگاه شخصی:naji.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:naji@um.ac.ir

علی اکبر ناجی میدانی

برنامه درسی هفتگی استاد

مسعود همایونی فر

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805317

وبگاه شخصی:homayounifar.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:homayounifar@um.ac.ir

مسعود همایونی فر

برنامه درسی هفتگی استاد

تقی ابراهیمی سالاری

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805318

وبگاه شخصی:ebrahimi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ebrahimi@um.ac.ir

تقی ابراهیمی سالاری

برنامه درسی هفتگی استاد

هادی اسماعیل پورمقدم

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:esmaeilpour.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:esmaeilpour@um.ac.ir

هادی اسماعیل پورمقدم

برنامه درسی هفتگی استاد

مهدی بهنامه

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805363

وبگاه شخصی:m.behname.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:m.behname@um.ac.ir

مهدی بهنامه

برنامه درسی هفتگی استاد

حسن تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805319

وبگاه شخصی:htahsili.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:htahsili@um.ac.ir

حسن تحصیلی

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدحسین حسین زاده بحرینی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805304

وبگاه شخصی:m.bahreini.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:m.bahreini@um.ac.ir

محمدحسین حسین زاده بحرینی

برنامه درسی هفتگی استاد

نرگس صالح نیا

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805355

وبگاه شخصی:n.salehnia.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:n.salehnia@um.ac.ir

نرگس صالح نیا

برنامه درسی هفتگی استاد

مهدی فیضی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805369

وبگاه شخصی:feizi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:feizi@um.ac.ir

مهدی فیضی

برنامه درسی هفتگی استاد

هادی قوامی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805305

وبگاه شخصی:qavami_h.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:qavami_h@um.ac.ir

هادی قوامی

برنامه درسی هفتگی استاد

سید سعید ملک الساداتی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805382

وبگاه شخصی:msadati.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:msadati@um.ac.ir

سید سعید ملک الساداتی

برنامه درسی هفتگی استاد

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده