لیست اعضای هیات علمی گروه


علیرضا خوراکیان

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805361

وبگاه شخصی:a.khorakian.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:a.khorakian@um.ac.ir

علیرضا خوراکیان

برنامه درسی هفتگی استاد

فریبرز رحیم نیا

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805346

وبگاه شخصی:r-nia.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:r-nia@um.ac.ir

فریبرز رحیم نیا

برنامه درسی هفتگی استاد

محمد مهرآیین

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805350

وبگاه شخصی:m-lagzian.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:m-lagzian@um.ac.ir

محمد مهرآیین

برنامه درسی هفتگی استاد

علیرضا پویا

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805351

وبگاه شخصی:alirezapooya.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:alirezapooya@um.ac.ir

علیرضا پویا

برنامه درسی هفتگی استاد

مصطفی کاظمی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805347

وبگاه شخصی:kazemi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:kazemi@um.ac.ir

مصطفی کاظمی

برنامه درسی هفتگی استاد

آذر کفاش پور

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805349

وبگاه شخصی:kafashpor.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:kafashpor@um.ac.ir

آذر کفاش پور

برنامه درسی هفتگی استاد

علی شیرازی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805306

وبگاه شخصی:a-shirazi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:a-shirazi@um.ac.ir

علی شیرازی

برنامه درسی هفتگی استاد

امیر محمد فکور ثقیه

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805371

وبگاه شخصی:amf.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:amf@um.ac.ir

امیر محمد فکور ثقیه

برنامه درسی هفتگی استاد

ناصر مطهری فریمانی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805373

وبگاه شخصی:n.motahari.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:n.motahari@um.ac.ir

ناصر مطهری فریمانی

برنامه درسی هفتگی استاد

غلامرضا ملک زاده

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805374

وبگاه شخصی:malekzadeh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:malekzadeh@um.ac.ir

غلامرضا ملک زاده

برنامه درسی هفتگی استاد

یعقوب مهارتی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805380

وبگاه شخصی:maharati.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:maharati@um.ac.ir

یعقوب مهارتی

برنامه درسی هفتگی استاد

زهرا ناجی عظیمی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805352

وبگاه شخصی:znajiazimi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:znajiazimi@um.ac.ir

زهرا ناجی عظیمی

برنامه درسی هفتگی استاد

قاسم اسلامی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:gh.eslami.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:gh.eslami@um.ac.ir

قاسم اسلامی

برنامه درسی هفتگی استاد

روح اله باقری

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:rbagheri.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:rbagheri@um.ac.ir

روح اله باقری

برنامه درسی هفتگی استاد

علیرضا حدادیان

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805365

وبگاه شخصی:hadadian.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:hadadian@um.ac.ir

علیرضا حدادیان

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدمهدی فراحی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805372

وبگاه شخصی:mhdfarahi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mfarahi@um.ac.ir

محمدمهدی فراحی

برنامه درسی هفتگی استاد

احمد لطیفیان

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805307

وبگاه شخصی:latifian.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:latifian@um.ac.ir

احمد لطیفیان

برنامه درسی هفتگی استاد

مجتبی پورسلیمی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:38805370

وبگاه شخصی:poursalimi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:poursalimi@um.ac.ir

مجتبی پورسلیمی

برنامه درسی هفتگی استاد

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده