برنامه درسی هفتگی استاد (مهدی مرادی) نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰

شنبه
یکشنبه تئوری حسابداری(1)(3.00),(کلاس 109 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد
دوشنبه تئوری حسابداری(1)(3.00),(کلاس 109 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد تئوری حسابداری (2)(3.00),(کلاس 106دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد تئوری حسابداری (2)(3.00),(کلاس 106دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج
سه شنبه حسابرسی پیشرفته(2.00),(کلاس 116 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد
چهارشنبه
پنج شنبه

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده