برنامه درسی هفتگی استاد (فرزانه نصیرزاده) نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه تئوری حسابداری(1)(3.00),(کلاس 118 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد حسابداری مدیریت(3.00),(کلاس 118 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد تئوری های حسابداری(3.00),(کلاس 109 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد
چهارشنبه حسابداری مدیریت(3.00),(کلاس 118 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد تئوری های پیشرفته در حسابداری مالی(2.00),(کلاس 118 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد تئوری های حسابداری(3.00),(کلاس 109 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج
پنج شنبه

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده