برنامه درسی هفتگی استاد (محمدجواد ساعی) نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰

شنبه اصول حسابداری -1(4.00),(کلاس 109 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد حسابداری پیشرفته -2(3.00),(کلاس 118 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد
یکشنبه پژوهش های تجربی حسابداری(2.00),(کلاس 109 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد حسابداری پیشرفته -2(3.00),(کلاس 118 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد
دوشنبه مدیریت و ارزیابی عملکرد ابزارها و سیستم ها(2.00),(کلاس 118 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد بررسی موارد خاص در حسابداری(2.00),(کلاس 118 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد
سه شنبه اصول حسابداری -1(4.00),(کلاس 109 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج
چهارشنبه تئوری حسابداری(2.00),(کلاس 109 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد
پنج شنبه

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده